Ważne
Bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości . Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego.

W zakresie ogłoszenia upadłości od 1.1.2016 r. wprowadzone zostały zmiany polegające na zamianie określenia „ukończenie postępowania upadłościowego” na „zakończenie lub umorzenie postępowania upadłościowego”. Takim określeniem posługuje się także ustawa z 28.2.2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.). Te dwie kategorie postanowień funkcjonalnie należą do postanowień kończących postępowanie upadłościowe.

Ważne
Jeżeli ogłoszenie upadłości nastąpiło przed rozpoczęciem biegu terminu przedawnienia, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego.