W kontekście podanej problematyki należy przypomnieć o ogólnej kompetencji JST w zakresie gospodarowania mieniem samorządowym, która wynika z art. 13 ust. 1 GospNierU: z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji. Natomiast z art. 28 ust. 1 GospNierU wynika, że sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej następuje w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej, stosownie do przepisów rozdziału 4 niniejszego działu.

Z punktu widzenia poruszonej problematyki kluczowe znaczenie ma przepis zawarty w art. 38 ust. 2 GospNierU, gdzie postanowiono, że:

2. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 4. W ogłoszeniu o przetargu podaje się informacje zamieszczone w wykazie oraz czas, miejsce i warunki przetargu, a w razie ogłoszenia kolejnego przetargu lub rokowań, również terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w wystąpieniu pokontrolnym RIO w Łodzi (znak WK-602/37/2022) opublikowane na stronie Izby 27.10.2022 r.

W stanie faktycznym ww. sprawy ustalono, że: przedłożona kontrolującym dokumentacja nie zawierała informacji o udostępnieniu ogłoszenia o przetargu na zbycie nieruchomości objętych próbą kontroli w siedzibie właściwego urzędu oraz na stronie internetowej. Zgodnie z art. 38 ust. 2 GospNierU, ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu.

W ramach wniosku pokontrolnego podano zaś, aby udostępniać ogłoszenia o przetargu na zbycie nieruchomości, zgodnie z art. 38 ust. 2 GospNierU.

Podsumowując, ustalenia kontrolne RIO są w pełni uzasadnione. Wójt gminy jako podmiot gospodarujący mieniem komunalnym, powinien przestrzegać reguł związanych z procedurą zbywania mienia nieruchomego, w tym obowiązków informacyjnych dotyczących publikowania ogłoszenia o przetargu. Zaniechanie realizacji tych zasad podważa jawność gospodarowania mieniem samorządowym, abstrahując od ujemnego aspektu ekonomicznego.