W kontekście podanej problematyki wstępnie warto przypomnieć o art. 13 ust. 1 GospNierU, z którego wynika, że z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

Kluczowe znaczenie w kontekście sygnalizowanej problematyki odgrywają jednak przepisy PrzetargR, które w § 1 stanowi, że przepisy rozporządzenia określają sposób i tryb przeprowadzania przetargów oraz przeprowadzania rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym, na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast w § 13 postanowiono, że:

W ogłoszeniu o przetargu ustnym nieograniczonym zamieszcza się w szczególności informacje o:

1) danych wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1-5 i 7-11;

2) cenie wywoławczej;

3) obciążeniach nieruchomości;

4) zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość;

5) terminie i miejscu przetargu;

6) wysokości wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia;

7) sposobie ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego;

8) skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w wystąpieniu pokontrolnym RIO w Poznaniu z 14.6.2022 r. (znak WK.-0911/47/2021), w którym organ nadzoru ustalił m.in., że (…)

Kontrola sprzedaży w drodze przetargowej nieruchomości (…) wykazała, iż w ogłoszeniu o przetargu ustnym nieograniczonym nie zamieszczono wymaganej § 13 pkt 8 PrzetargR informacji o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej.

Podsumowując, stanowisko RIO ma prawne uzasadnienie. W ogłoszeniu o przetargu powinny znaleźć się informacje o możliwych skutkach uchylania się od zawarcia umowy.

Źródło: bip.poznan.rio.gov.pl.