W kontekście podanej problematyki znaczenie mają regulacje GospNierU, która w art. 13 ust. 1 stanowi, że z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji. Natomiast z art. 28 ust. 1 GospNierU wynika, że sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej następuje w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej, stosownie do przepisów rozdziału 4 niniejszego działu.

Z punktu widzenia poruszonej problematyki kluczowe znaczenie ma przepis art. 38 ust. 2 GospNierU, gdzie postanowiono, że ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 4. W ogłoszeniu o przetargu podaje się informacje zamieszczone w wykazie oraz czas, miejsce i warunki przetargu, a w razie ogłoszenia kolejnego przetargu lub rokowań, również terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w wystąpieniu pokontrolnym RIO w Katowicach z 30.8.2022 r. (znak WK-610/20/4/22); skierowanym do jednej z gmin województwa śląskiego.

W stanie faktycznym ww. sprawy ustalono, że: W latach 20192020 przeprowadzono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek nr 3638/1 i nr 2894/1, w których: w ogłoszeniu o II przetargu z dnia 2 czerwca 2020 r. na sprzedaż działki nr 3638/1 nie podano terminu przeprowadzenia I przetargu, który odbył się w 23.1.2020 r., czym naruszono art. 38 ust. 2 GospNierU.

Natomiast w ramach wniosku pokontrolnego nakazano (…) wzmocnić nadzór nad pracownikami Urzędu Gminy w zakresie sporządzania ogłoszeń o kolejnym przetargu na sprzedaż nieruchomości, stosownie do art. 38 ust. 2 GospNierU (…) mając na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 FinPubU.

Podsumowując, ustalenia kontrolne RIO są w pełni uzasadnione. Wójt gminy jako podmiot gospodarujący mieniem komunalnym, powinien przestrzegać reguł związanych z procedurą zbywania mienia nieruchomego w trybie przetargowym, w tym obowiązków informacyjnych dotyczących sprzedawanej nieruchomości – w zakresie informowania o poprzednich (nieskutecznych) przetargach.

Źródło: https://riokatowice.bip.net.pl/?a=17324