Ogłoszenie o kolejnym przetargu na zbycie nieruchomości z informacją o terminach poprzednich przetargów

W kontekście podanej problematyki należy zwrócić uwagę na regulacje GospNierU. Zgodnie z art. 13 ust. 1, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

Z art. 28 ust. 1 GospNierU wynika, że sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej następuje w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej, stosownie do przepisów rozdziału 4 niniejszego działu.

Natomiast w art. 38 ust. 2 GospNierU postanowiono, że ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 4. W ogłoszeniu o przetargu podaje się informacje zamieszczone w wykazie oraz czas, miejsce i warunki przetargu, a w razie ogłoszenia kolejnego przetargu lub rokowań, również terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w wystąpieniu pokontrolnym RIO w Gdańsku z 5.5.2022 r. (znak WK/0804/91/32/K/1/2021). W stanie faktycznym ww. sprawy ustalono, że w 2 kolejnych ogłoszeniach o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego (nieruchomość została zbyta w trzecim przetargu) nie podano informacji o terminach przeprowadzenia poprzednich przetargów, czym właśnie naruszono wspomniany wyżej art. 38 ust. 2 GospNierU. Natomiast w ramach wniosków pokontrolnych wskazano, że należy podawać w ogłoszeniach o przetargach dotyczących zbywania nieruchomości gminnych wszystkich informacji wymaganych GospNierU.

W kontekście powyższego warto jeszcze wspomnieć o regulacji prawnej art. 30 ust. 2 pkt 3 SamGminU, z którego wynika, że do zadań wójta należy w szczególności gospodarowanie mieniem komunalnym.

Podsumowując, stanowisko RIO ma prawne uzasadnienie. Wójt gminy jako podmiot gospodarujący mieniem komunalnym, powinien przestrzegać ustawowych reguł związanych z gospodarką nieruchomościami. Dotyczy to w szczególności procedury związanej z ogłoszeniem o kolejnym przetargu na zbycie nieruchomości samorządowej.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności