Ogłoszenie nowelizacji nowego Prawa zamówień publicznych

Oznacza to, że zamawiający i wykonawcy do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od 1.1.2021 r. stosują przepisy PZP z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

Uchylenie art. 2 ust. 2 i art. 268 PZP odnoszących się do zamówień bagatelnych

Warto zwrócić uwagę na jedną z najistotniejszych zmian przewidzianych w nowelizacji PZP, jaką jest uchylenie art. 2 ust. 2 i art. 268 PZP. Przepisy te odnosiły się do nowych i budzących wiele kontrowersji wymagań przy udzielaniu zamówień bagatelnych, czyli zamówień klasycznych, których wartość bez podatku VAT, dotycząca jednorazowego zakupu, byłaby mniejsza niż 130 000 zł, a niemniejsza niż 50 000 zł.

Rezygnacja z wymogu składania oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 3 PZP

Istotne znaczenie ma też zrezygnowanie w nowelizacji PZP z wymogu składania oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 3 PZP, składanego przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia przez osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania (np. przygotowujące opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych za pomocą dokumentacji projektowej). Do katalogu osób, które maja składać oświadczenie z art. 56 ust. 3 PZP, zalicza się więc kierownika zamawiającego, członka komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia. Osoby te podlegają wyłączeniu z dokonywania tych czynności, jeżeli zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 228–230a, art. 270, art. 276, art. 286, art. 287, art. 296, art. 296a, art. 297, art. 303 lub art. 305 KK, o ile nie nastąpiło zatarcie skazania.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności