Oznacza to, że zamawiający i wykonawcy do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od 1.1.2021 r. stosują przepisy PZP z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

Uchylenie art. 2 ust. 2 i art. 268 PZP odnoszących się do zamówień bagatelnych

Warto zwrócić uwagę na jedną z najistotniejszych zmian przewidzianych w nowelizacji PZP, jaką jest uchylenie art. 2 ust. 2 i art. 268 PZP. Przepisy te odnosiły się do nowych i budzących wiele kontrowersji wymagań przy udzielaniu zamówień bagatelnych, czyli zamówień klasycznych, których wartość bez podatku VAT, dotycząca jednorazowego zakupu, byłaby mniejsza niż 130 000 zł, a niemniejsza niż 50 000 zł.

Rezygnacja z wymogu składania oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 3 PZP

Istotne znaczenie ma też zrezygnowanie w nowelizacji PZP z wymogu składania oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 3 PZP, składanego przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia przez osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania (np. przygotowujące opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych za pomocą dokumentacji projektowej). Do katalogu osób, które maja składać oświadczenie z art. 56 ust. 3 PZP, zalicza się więc kierownika zamawiającego, członka komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia. Osoby te podlegają wyłączeniu z dokonywania tych czynności, jeżeli zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 228–230a, art. 270, art. 276, art. 286, art. 287, art. 296, art. 296a, art. 297, art. 303 lub art. 305 KK, o ile nie nastąpiło zatarcie skazania.