Oferty dopuszczane do części ustnej rokowań na zbycie nieruchomości

W kontekście podanej problematyki w pierwszej kolejności należy przypomnieć o art. 13 ust. 1 GospNierU, z której wynika, że z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu, a w szczególności sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

Uszczegółowienie warunków sprzedaży (w zakresie przetargów i rokowań) ma zaś odzwierciedlenie w przepisach PrzetargR.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w wystąpieniu pokontrolnym RIO w Katowicach z 14.2.2022 r. (WK-610/21/4/21/22; http://www.katowice.rio.gov.pl). We cytowanym wystąpieniu pokontrolnym wskazano właśnie naruszenie przepisów ww. rozporządzenia, tj. § 25 ust. 1 pkt 2 oraz § 28 ust. 2 i ust. 4 pkt 1. Z ich treści wynika, że:

1) w ogłoszeniu o rokowaniach po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym zamieszcza się w szczególności informacje o cenie wywoławczej;

2) przewodniczący komisji przeprowadzającej rokowania otwiera rokowania, przekazując uczestnikom rokowań informacje, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 1-5 i 10-12;

3) komisja przeprowadzająca rokowania odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia nie odpowiadają warunkom rokowań.

Na kanwie ww. przepisów we wskazanym wystąpieniu pokontrolnym stwierdzono zaś nieprawidłowość, w której: (….) dopuszczono do części ustnej rokowań na zbycie nieruchomości oferty z ceną niższą niż ustalona w ogłoszeniu o rokowaniach. W myśl § 25 ust. 1 pkt 2 oraz § 28 ust. 2 i ust. 4 pkt 1 PrzetargR, w ogłoszeniu o rokowaniach po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym zamieszcza się w szczególności informacje o cenie wywoławczej. W stanie faktycznym tej sprawy cena wywoławcza ustalona przez gminę wynosiła 550.000 zł natomiast oferta (którą dopuszczono bezpodstawnie do rokowań) była na kwotę 340.000 zł.

Organ nadzoru weryfikując ww. stan faktyczny uznał, że doszło do naruszenia ww. przepisów w zakresie zbywania nieruchomości – po bezskutecznych przetargach. We wniosku pokontrolnym wskazał zaś, że należy: Wzmocnić nadzór nad pracownikami Wydziału Nieruchomości oraz członkami Komisji Przetargowej w zakresie niedopuszczania do części ustnej rokowań osób, których zgłoszenia nie odpowiadały warunkom rokowań, stosownie do § 25 ust. 1
pkt 2 oraz § 28 ust. 2 i ust. 4 pkt 1 rPrzetargR.

Podsumowując, stanowisko organu kontroli ma prawne uzasadnienie. Gmina nie może naruszać trybu sprzedaży nieruchomości w formie rokowań, po uprzednich bezskutecznych przetargach.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności