W raporcie zawarto informacje dotyczące m.in.:

– analizy transakcji pod kątem kwalifikacji do odpowiedniej formy finansowania działalności;

– wyceny transakcji finansowych;

– zarządzania finansami w korporacjach międzynarodowych;

– zagadnień związanych z ubezpieczeniem wewnątrzgrupowym i reasekuracją;

– sposobu ustalenia stopy zwrotu w wariancie stopy zwrotu wolnej od ryzyka (risk-free rate of return) i stopy zwrotu skorygowanej o ryzyko (risk-adjusted rate of return).

Tekst raportu (w języku angielskim) jest dostępny pod linkiem:

http://www.oecd.org/tax/beps/transfer-pricing-guidance-on-financial-transactions-inclusive-framework-on-beps-actions-4-8-10.pdf