Odwrotne obciążenie w handlu srebrem

Od 1.1.2017 r. z mechanizmu odwrotnego obciążenia wyłączone będą towary wymienione w poz. 28-28c załącznika nr 11 do ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.; dalej: VATU), tj. m.in. laptopy, notebooki, telefony komórkowe, konsole do gier oraz elektroniczne układy scalone - wyłącznie procesory, gdy łączna ich wartość w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy 20 000 zł - bez kwoty podatku. Natomiast towary z kategorii złota bez względu na wysokość próby, srebra i platyny - metale nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu lub proszku oraz niektóre półprodukty z nich nie zostały objęte limitem kwotowym.

Nowelizacja VATU, której zasadnicza część weszła w życie 1.1.2017 r. wprowadziła wiele zmian w przepisach. Wprowadzono przepisy modyfikujące sposoby rozliczeń i postępowań weryfikacyjnych oraz zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT i odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe dokonującego dostaw określonych towarów.

Mechanizm odwrotnego obciążenia - katalog towarów

Rozszerzono katalog towarów w stosunku do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia, tj. przypadku, gdy nabywca, a nie dostawca rozlicza VAT. W punkcie 22) VATU wskazano, że w załączniku nr 11 do ustawy metodą rozliczeń odwrotnego obciążenia objęte zostały w 2017 roku dodatkowo transakcje, których przedmiotem są m.in. następujące towary:

a) srebro oraz platyna nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku,

b) złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych (obecnie mechanizmem tym objęte jest wyłącznie złoto o próbie 325 tysięcznych lub większej oraz złoto inwestycyjne ­ przy spełnieniu określonych warunków),

c) biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych i srebra lub platerowane metalem szlachetnym - wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym,

d) poz. 28 załącznika nr 11 otrzymała brzmienie : „elektroniczne układy scalone - wyłącznie procesory”

Obecnie, w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika do VATU ­- sprzedaż elektroniki (laptopów, notebooków, telefony komórkowe, konsole do gier, itp.) - odwrotne obciążenie ma zastosowanie, jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł (art. 17 ust. 1c VATU).

Transakcja jednolita gospodarczo

W art. 17 ust. 1d i 1e VATU wskazano, iż za jednolitą gospodarczo transakcję uznaje się transakcję objętą umową, bez względu na to, ile dostaw będzie realizowanych w ramach tej umowy, nawet jeżeli będą one dokonane na podstawie odrębnych zamówień i wystawionych faktur. Za taką transakcję uznaje się także transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, będą odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie elektroniką.

Nowe przepisy dotyczą towarów wymienionych w poz. 28-28c załącznika nr 11 do VATU, gdy łączna ich wartość w ramach jednolitej gospodarczo transakcji nie przekracza 20 000 zł.

Wymienione powyżej w pkt a-c towary (w tym m.in. półprodukty ze srebra) od 1.1.2017 r. podlegają opodatkowaniu na zasadzie mechanizmu odwrotnego obciążenia beż względu na wysokość sprzedaży tych towarów.

EWIDENCJA W DEKLARACJACH: Dostawę towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art.17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy dostawca wypełnia w poz. 31 deklaracji.

(RA)
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności