Odwołanie od wypowiedzenia nie musi poprzedzać roszczenia w związku z dyskryminacyjną przyczyną zwolnienia z pracy

Stan faktyczny

Joanna M. była zatrudniona w spółce M. na stanowisku specjalisty do spraw planowania i rozliczenia produkcji. Oprócz niej w tym samym dziale na podobnym stanowisku zatrudnione były jeszcze dwie inne pracownice. W styczniu 2009 r. nastąpił spadek zamówień i usług. Spółka M. zdecydowała o zwolnieniu części pracowników. Ponieważ zwolnienia miały ściśle charakter dotyczący pracodawcy, oraz miały być prowadzone zgodnie z przepisami o zwolnieniach grupowych, spółka M. przygotowała kryteria doboru do zwolnienia. Były to: ogólna ocena pracy pracownika, niezwiązana z oceną roczną, przydatność pracownika do pracy na danym stanowisku oraz sytuacja rodzinna. Joanna M. była pracownicą wytypowaną do zwolnienia, co uzasadniono m.in. brakiem umiejętności w posługiwaniu się firmowym programem komputerowym i nieznajomością języka angielskiego (istotne dla spółki, która miała wielu kontrahentów zagranicznych).

Była pracownica odwołała się od tego wypowiedzenia - ale z naruszeniem terminu. Zgodnie z art. 264 § 1 ustawy z 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. - dalej: KP) odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Tymczasem Joanna M. złożyła je prawie rok od rozwiązania umowy o pracę. Dlatego sąd prawomocnie oddalił to powództwo. Joanna M. złożyła więc drugi pozew przeciwko byłemu pracodawcy, tym razem żądając odszkodowania z tytułu - jej zdaniem - naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Twierdziła, że została wytypowana do zwolnienia z uwagi na wiek (ukończenie 50 lat).

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego

W odpowiedzi SN wydał uchwałę, zgodnie z którą wniesienie przez pracownika odwołania od wypowiedzenia (wystąpienie z roszczeniami z tytułu naruszającego prawo wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 45 § 1 KP) nie jest warunkiem zasądzenia na jego rzecz odszkodowania z art. 183d KP z tytułu dyskryminującej przyczyny wypowiedzenia lub dyskryminującej przyczyny wyboru pracownika do zwolnienia z pracy.

Uzasadniając orzeczenie SN wskazał, że istotą zagadnienia jest kwestia, czy jedno z powyższych roszczeń warunkuje drugie. Sąd Najwyższy uznaje, że takiej zależności nie ma. Są to dwa całkowicie różne roszczenia, o różnych podstawach prawnych, określił to wręcz mianem „dwóch bezprawności różnego typu”. Uzależnienie skuteczności roszczenia odszkodowawczego od wcześniejszego wniesienia roszczenia o uznanie wypowiedzenia za niezgodne z prawem byłoby faktycznym zmuszaniem pracownika do składania niekiedy nawet dwóch pozwów, także wówczas, gdy pracownik nie chce wytaczać powództwa o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne - uznał SN. Między tymi dwoma roszczeniami mogą istnieć związki, ale nie tego typu, aby rozstrzygnięcie jednego warunkowało możliwość wytoczenia drugiego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności