Odszkodowania za pomoc udzieloną CBA

W Dz.U. z 2016 r. pod poz. 1473 opublikowano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 29.8.2016 r. w sprawie odszkodowań przyznawanych osobom udzielającym pomocy Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, niebędącym jego funkcjonariuszami.

Odszkodowania z tytułu utraty życia lub poniesienia uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu podczas udzielania lub w związku z udzielaniem pomocy CBA obejmują:

1) jednorazowe odszkodowanie za poniesiony uszczerbek na zdrowiu dla osoby poszkodowanej;

2) jednorazowe odszkodowanie z tytułu utraty życia osoby poszkodowanej dla jej spadkobierców;

3) odszkodowanie za poniesione szkody w mieniu dla osoby poszkodowanej lub jej spadkobierców.

Postępowanie w sprawie odszkodowania wszczyna się na wniosek osoby poszkodowanej albo jej spadkobierców. Wniosek zawiera dane personalne osoby poszkodowanej oraz dokładny opis miejsca i okoliczności zdarzenia, a także zgodę na przetwarzanie związanych z nim danych. Składa się go do Szefa CBA nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą do wypłaty odszkodowania. Przy czym, Szef CBA może w każdym czasie wszcząć postępowanie z urzędu.

Postępowanie w sprawie odszkodowania obejmuje postępowanie wyjaśniające, w toku którego ustala się w szczególności:

1) rodzaj, czas, miejsce i przyczynę zgonu, powstania uszczerbku na zdrowiu lub szkody w mieniu, w tym okoliczności towarzyszące temu zdarzeniu;

2) wysokość szkody w mieniu.

Z przebiegu postępowania wyjaśniającego sporządza się protokół, który zawiera:

1) ustalenia dokonane w toku postępowania wyjaśniającego;

2) datę i miejsce dokonania czynności oraz imię i nazwisko osoby przeprowadzającej postępowanie, a także imię, nazwisko i adres osoby poszkodowanej;

3) ustalenie stopnia i charakteru uszczerbku na zdrowiu osoby poszkodowanej lub wysokości szkody w mieniu;

4) imiona i nazwiska przesłuchanych świadków oraz treść ich zeznań;

5) treść orzeczenia komisji lekarskiej lub opinii rzeczoznawcy.

Przed wydaniem decyzji w sprawie przyznania odszkodowania zapoznaje się osobę poszkodowaną lub jej spadkobierców z treścią protokołu i wyznacza termin wniesienia przez te osoby uwag i wniosków. Szef CBA wydaje decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania odszkodowania po rozpatrzeniu wspomnianych uwag i wniosków albo gdy uwagi lub wnioski nie zostaną zgłoszone w wyznaczonym terminie. Podejmując wskazane czynności Szef CBA stosuje przepisy ustawy z 14.6.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności