W stronie Sejmu ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W ramach ww. projektu planuje się wprowadzenie zmiany w art. 12 ust. 4f oraz w art. 18 ust. 1d InwDrogPublU.

W zakresie pierwszej z regulacji, aktualnie brzmienie stanowi, że:

Odszkodowanie za nieruchomości, o których mowa w ust. 4, przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe.

Według zapisu projektu, ww. przepis ma mieć treść:

Odszkodowanie za nieruchomości, o których mowa w ust. 4, przysługuje dotychczasowym właścicielom, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe, a także najemcom, dzierżawcom korzystającym z nieruchomości objętych inwestycją drogową.

Z kolei, w zakresie drugiej regulacji (art. 18 ust. 1d InwDrogPublU), dotychczasowe brzmienie przepisu jest następujące:

Kwotę odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych ustaloną na dzień, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się osobom, którym te prawa przysługiwały.

Według zapisu projektu, ww. przepis ma mieć treść:

Kwotę odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych, umowy najmu oraz umowy dzierżawy, ustaloną na dzień, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się osobom, którym te prawa przysługiwały.

Przytoczone wyżej regulacje prawne nawiązują do art. 12 ust. 4 InwDrogPublU, z którego z kolei wynika, że:

Nieruchomości lub ich części, o których mowa w art. 11f ust. 1 pkt 6, stają się z mocy prawa:

1) własnością Skarbu Państwa w odniesieniu do dróg krajowych,

2) własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych

– z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.

W uzasadnieniu projektu wskazano m.in., że praktyka organów administracji publicznej w zakresie inwestycji drogowych wynikająca ze stosowania ww. ustawy prowadzi do sytuacji, w której podmioty gospodarcze dotknięte skutkiem inwestycji, a prowadzące na podstawie tytułów prawnych, takich jak umowa najmu, umowa dzierżawy i inne podobne stosunku prawne, pozbawione są możliwości dochodzenia naprawienia szkody.

Jak wskazano, aktualne brzmienie ww. przepisów wyklucza podmioty korzystające z nieruchomości na podstawie innych tytułów prawnych aniżeli własność, użytkowanie wieczyste czy ograniczone prawa rzeczowe.

Warto jeszcze wspomnieć, że decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości, o których mowa wyżej w ust. 4, wydaje organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Decyzję tę wydaje się w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.

Podsumowując, zmiany proponowane w podanym projekcie zmierzają we właściwym kierunku. Należy uwzględnić również interes tych podmiotów, które faktycznie z nieruchomości „wywłaszczonej” dotąd korzystały na zasadzie umów najmu, czy dzierżawy. Rzecz jasna, będzie wiązało się to z koniecznością wyasygnowania przez JST środków na pokrycie takich dodatkowych roszczeń.

Źródło: Sejm