Odstąpienie od dochodzenia należności z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w trwały zarząd – na podstawie przepisów tzw. „tarczy antykryzysowej 2.0”

Nowelizacja przepisów wprowadza uprawnienia dla kierowników państwowych jednostek organizacyjnych, na rzecz których ustanowiono trwały zarząd w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa.

Przypomnieć należy, iż na podstawie przepisów ustawy z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustawy (Dz.U. z 2020 r. poz. 568), wprowadzono możliwość:

  •  umarzania w całości albo w części;
  •  odraczania terminu płatności; lub
  •  rozkładana na raty;

- przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej ‒ bez zgody wojewody ‒ należności pieniężnych, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.; dalej: GospNierU), tj. należności z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, a przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Ustawą z 16.4.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) upoważniono z kolei kierowników państwowych jednostek organizacyjnych, na rzecz których ustanowiony został trwały zarząd w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa, do odstąpienia ‒ na wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 ‒ od dochodzenia należności z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

W razie skorzystania z powyższego upoważnienia przez kierownika państwowej jednostki organizacyjnej, nie znajdzie zaś zastosowania art. 12a ust. 4 GospNierU, stanowiący, iż wojewoda ‒ a w odniesieniu do nieruchomości określonych w art. 60 ust. 1 GospNierU ‒ minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od dochodzenia należności m.in. z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, jeżeli tylko wysokość tej należności wraz z odsetkami nie przekracza kwoty 100 zł.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności