Odsetki wypłacane przez ZAiKS twórcom z tytułu korzystania z ich utworów to rabat w rozumieniu VAT

Stowarzyszenie ZAiKS jako organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi pośredniczy w pobieraniu wynagrodzenia należnego twórcom. Na podstawie umów zawieranych z użytkownikami (licencjami) Stowarzyszenie otrzymuje wynagrodzenie, które z kolei na podstawie stosunków prawnych wiążących je z twórcami jest obowiązane przenieść na twórców. Jednocześnie stowarzyszenie jest uprawnione do potrącenia inkasa, które jest dla niego wynagrodzeniem za odpłatne pośrednictwo w wypłacie tantiem autorskich. Są to odrębne kwoty od składek członkowskich, które mają płacić członkowie stowarzyszenia. W praktyce stowarzyszenie wpłaca te pieniądze na oprocentowane konto w banku, na którym przyrastają odsetki. Na tym tle powstał spór ZAiKS-u z organami skarbowymi.

Istota sporu

Istota sporu dotyczyła kwalifikacji wypłat autorom kwot uznawanych przez ZAiKS za bonifikatę wynagrodzenia za pobór i podział tantiem autorskich, które przez organy uznawane były za odrębne świadczenia pieniężne na rzecz autorsko, jako niemające nic wspólnego z udzieleniem przez ZAiKS bonifikat wartości usługi, rabatów czy opustów, przez co w ocenie organów nie mogą zmniejszać podstawy opodatkowania VAT.

Stanowisko sądu I instancji

Sprawa trafiła do WSA w Warszawie, który w wyroku z 24.5.2017 r. (sygn. III SA/Wa 3598/14) uwzględnił skargę ZAiKS i uchylił decyzję organu podatkowego w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w VAT za miesiące od stycznia do grudnia 2008 r. Sąd uznał, że stanowisko organów, iż zwrócone autorsko uprawnionym kwoty pochodzące z działalności finansowej ZAiKS-u nie stanowią bonifikaty, jest co najmniej przedwczesne, nie zostało odpowiednio wykazane i na tym etapie rozpatrywania sprawy pozostaje bezpodstawne, skoro Stowarzyszenie konsekwentnie podawało, że dokonało zwrotu tych kwot pod tytułem prawnym bonifikaty, a organy nie zdołały tego podważyć. Udzielenie bonifikaty jest według sądu, niezależne od szczególnego tytułu prawnego takiej bonifikaty, a także od źródła jej finansowania oraz sposobu księgowania środków przeznaczonych na sfinansowanie bonifikaty. U podstaw oceny prawnej zwróconej usługobiorcy kwoty pozostaje bowiem tylko pytanie o to, jaka jest wola i intencja usługodawcy (dostawcy towaru) zwracającego swojemu kontrahentowi określoną kwotę, a także, jaka jest wola usługobiorcy (nabywcy towaru) otrzymującego tę kwotę. W ocenie sądu, podstawy prawne udzielenia bonifikaty są dla jej zaistnienia nieistotne, gdyż skoro w ramach swobody kontraktowej prawo cywilne nie wyklucza udzielenia bonifikaty pozostawiając tę kwestie dyskrecjonalnemu uznaniu stron stosunku prawnego, to z bonifikatą będziemy mieć do czynienia zawsze wtedy, gdy z jakichkolwiek względów usługodawca obniża cenę za swoją usługę

Stanowisko NSA w uchwale

W sprawie organy wniosły skargę kasacyjną, a NSA uznał, że w sprawie zaistniały wątpliwości, które spowodowało skierowanie zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia w uchwale. Rozpoznając sprawę, NSA w uchwale 7 sędziów stwierdził, że świadczenie pieniężne wypłacone przez organizację zbiorowego zarządzania w rozumieniu art. 104 ust. 1 ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych- autorsko uprawnionym z tytułu odsetek pochodzących z lokowania pieniędzy należnych autorsko uprawnionym na rachunkach bankowych organizacji można uznać za rabat (bonifikatę), o którym mowa art. 29 ust. 4 VATU w brzmieniu obowiązującym w 2008 r., obniżający podstawę opodatkowania w VAT należnym od kosztów inkasa będącego wynagrodzeniem, dla tej organizacji za usługi wykonane na rzecz autorsko uprawnionych z tytułu zarządzania prawami autorskimi. Zatem odsetki nie powiększają podstawy opodatkowania VAT w przypadku inkasa pobieranego przez ZAiKS.

 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności