Odsetki od pożyczki zaciągniętej na zakup udziałów w spółce

Odsetki od pożyczki zaciągniętej na nabycie akcji albo udziałów spółki kapitałowej należy zaliczyć do źródła przychodów, jakim są zyski kapitałowe.


W art. 7b ust. 1 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406; dalej: PDOPrU) wymieniono przychody z tytułu zysków kapitałowych. Jedną z grup takich przychodów są przychody z udziału (akcji) w osobie prawnej lub spółce komandytowo-akcyjnej oraz spółce zagranicznej (art. 1 ust. 3 PDOPrU), w tym m.in. przychody ze zbycia udziału (akcji), w tym ze zbycia dokonanego celem ich umorzenia (art. 7b ust. 1 pkt 3 lit. a PDOPrU).

W tym przypadku koszty pośrednie, które dotyczą przychodów z zysków kapitałowych określonych w art. 7b ust. 1 PDOPrU, należy zaliczyć do tego źródła, do którego kwalifikowane są przychody. W tym przypadku, do źródła przychodów, jakim są zyski kapitałowe, należy zaliczyć także odsetki od pożyczek zaciągniętych na nabycie udziałów lub akcji.

W art. 7b PDOPrU wymieniono zdarzenia w związku z zaistnieniem których podatnik osiąga przychody będące następstwem uzyskania przychodów z obrotu udziałami lub akcjami. Jednak nie są to wyłącznie przychody ze zbycia udziałów (akcji), ale także np. przychody z umorzenia udziałów (akcji) lub ze zmniejszenia ich wartości, przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziału podmiotów, czy też przychody uzyskane w wyniku wymiany udziałów.

Przychody z udziałów lub akcji zalicza się do przychodów z zysków kapitałowych, a zatem wszystkie wydatki (bezpośrednie i pośrednie) związane z ich nabyciem należy przypisać do źródła przychodów jakim są zyski kapitałowe. Jeżeli zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 3 lit. a PDOPrU przychody z tytułu zbycia akcji w spółce kapitałowej są przychodami ze źródła zyski kapitałowe, to do tego samego źródła należy zaliczyć koszty związane z nabyciem tych akcji, w tym koszty finansowania zakupu tych akcji w tym przypadku odsetki od pożyczek.

Tym samym wydatki na zapłatę odsetek od pożyczek ponoszone w celu nabycia akcji w innych spółkach powinny być rozpoznawane wyłącznie jako koszty pośrednie poniesione ze źródła jakim są zyski kapitałowe.

Takie stanowisko konsekwentnie zajmuje fiskus, tzn. Dyrektor KIS w wydawanych przez siebie interpretacji indywidualnych, m.in.: z 5.8.2019 r., 0114-KDIP2-2.4010.253.2019.1.AS; z 6.3.2019 r., 0111-KDIB1-2.4010.3.2019.1.AW; z 21.11.2018 r., 0114-KDIP2-3.4010.236.2018.2.MC.

Stanowisko fiskusa potwierdził też ostatnio WSA w Warszawie w wyroku z 12.8.2020 r., III SA/Wa 2235/19.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności