Rozporządzenie wprowadza zmiany zgodnie, z którymi urzędem celnym właściwym do złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na odroczenie terminu płatności jest urząd zgodnie z siedzibą lub miejscem zamieszania wnioskodawcy. Do wniosku nie trzeba już dołączać oryginału lub uwierzytelnionej kopii dokumentu potwierdzającego prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej, ani potwierdzenia złożenia zabezpieczenia. W załącznikach do rozporządzenia zamieszczono aktualne wzory: wniosku o udzielenie/zmianę pozwolenia na odroczenie terminu płatności należności celnych oraz pozwolenia na odroczenie terminu płatności należności celnych.