Rodziców, posyłających dzieci po raz pierwszy do szkoły zainteresuje z pewnością, zmiana art. 16 ustawy z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.); dalej: SysOśwU. Zmieniają się zasady, na których można odraczać obowiązek szkolny, w związku ze zmianą wieku, w którym zaczyna się obowiązek szkolny.

Dotychczas ust. 3. SysOśwU miał brzmienie: „W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.”
Ponieważ do szkół podstawowych mają być posyłane obowiązkowo również sześciolatki, a budziło to ogromne kontrowersje, nowelizacja zmienia zasady odraczania obowiązku szkolnego.

Po zmianie, art. 16 ust. 3 otrzymał brzmienie:
3. „Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, a w przypadku gdy dziecko zostało przyjęte do szkoły podstawowej innej niż publiczna szkoła podstawowa, w obwodzie której mieszka – dyrektor szkoły podstawowej, do której zostało przyjęte dziecko, na wniosek rodziców, odracza spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego.”
Do wniosku rodziców trzeba będzie dołączyć opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej (publicznej jak też i niepublicznej). Nie jest to zmiana jedynie redakcyjna. Zakłada ona mianowicie, że rodzice mogą złożyć wniosek o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego w ciągu całego roku, w którym dziecko kończy sześć lat, a więc nawet wtedy, gdy dziecko zostało już przyjęte do szkoły i rozpoczęło naukę.

Wola rodziców, poparta opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej, będzie dla dyrektora szkoły wiążąca. Dziecko, które będzie miało odroczoną naukę w szkole podstawowej, będzie dalej chodziło do przedszkola.
Nowelizacja zakłada również inną, ważną zmianę. W celu wsparcia nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub zajęcia świetlicowe, będzie można zatrudnić osobę, mającą wykształcenie wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne.

Od nauczyciela odróżniać ją będzie przede wszystkim to, że zatrudniona będzie na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a nie w Karcie Nauczyciela.