Rada gminy na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 SamGminU ma ustawowe upoważnienie do określenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Musi jednak przestrzegać granic tego upoważnienia. 

W pierwszej kolejności wskazać należy, że ustawodawca wyposażył radę gminy w ustawową kompetencję do określenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, co wynika ze wspomnianego art. 40 ust. 2 pkt 4 SamGminU. Takim obiektem jest m.in. skatepark. 

W kontekście poruszonej problematyki warto wspomnieć, że wszelkie uchwały podejmowane przez radę gminy muszą nie tylko mieć umocowanie w obowiązujących przepisach prawa, ale także zapisy w nich zawarte nie mogą przepisów tych naruszać. Ustawodawca, formułując określoną delegację do wydania aktu wykonawczego, przekazuje upoważnienie do uregulowania wyłącznie kwestii nieobjętych dotąd żadną normą o charakterze powszechnie obowiązującym, w celu ukształtowania stanu prawnego uwzględniającego m.in. specyfikę, możliwości i potrzeby środowiska, do którego właściwy akt wykonawczy jest skierowany. Z istoty aktu prawa miejscowego wynika zatem niedopuszczalność takiego działania organu realizującego delegację ustawową, które polega na wykraczaniu poza zakres przekazanego upoważnienia oraz powtarzaniu, bądź modyfikacji wiążących go norm o charakterze powszechnie obowiązującym.

Na kanwie ww. wytycznych ciekawe rozstrzygnięcie nadzorcze wydał 3.8.2021 r. Wojewoda Lubelski (PN-II.4131.2342.2021; źródło: https://luwwlublinie.bip.gov.pl). 

We wskazanym orzeczeniu Wojewoda zwrócił uwagę na fakt, że wprowadzanie do uchwały dotyczącej zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zapisów o wyłącznej odpowiedzialności cywilnoprawnej osób, które korzystają z danego obiektu gminnego (skateparku) za ewentualne wypadki (czyli z pominięciem odpowiedzialności gminy jako właściciela), narusza przepis art. 40 ust. 2 pkt 4 SamGminU. 

W konsekwencji  zasady odpowiedzialności za wypadki związane z korzystanie z mienia komunalnego, nie mogą wchodzić w zakres przedmiotowym wspomnianej uchwały. Jak trafnie podkreślił Wojewoda, wskazane zapisy dotyczą w istocie ustalenia zasad odpowiedzialności cywilno-prawnej. Z kolei, te kwestie zostały uregulowane w KC. Warto przytoczyć fragment z uzasadnienia ww. rozstrzygnięcia nadzorczego:  Kwestie odpowiedzialności za szkodę są uregulowane w Kodeksie cywilnym (art. 415 i n. KC) Za niedopuszczalne należy uznać określenie przez Radę Miejską w sposób wiążący, w drodze aktu prawa miejscowego, zasad odpowiedzialności za szkodę powstałą na terenie obiektu użyteczności publicznej. Wynika to zarówno z braku odpowiedniego upoważnienia, jak i objęcia zakresem unormowania materii już uregulowanej przez prawodawcę w drodze ustawy. 

O kwestii odpowiedzialności cywilnoprawnej decyduje zatem sam ustawodawca w KC, a rada gminy nie ma w tym zakresie żadnych kompetencji legislacyjnych. Wojewoda podkreślił, że zarówno gmina, jak i poszczególni jej członkowie, korzystający z obiektu gminnego, zobowiązani są do przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów KC. 

Podsumowując, kwestie związane z odpowiedzialnością cywilnoprawną, w tym odszkodowawczą, nie mogą być zawarte w uchwale rady gminy w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Nie ma więc podstaw aby gmina o tym stanowiła w uchwale, a tym samym przenosiła ciężar odpowiedzialności odszkodowawczej na osoby, które mogę doznać ewentualnych szkód podczas korzystania z obiektu gminnego, np. wspomnianego skateparku.