Reguły udostępniania danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez geodetę powiatowego określa PrGeodKart. Jako wyjątek ustawa zakłada, że wydawanie zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjno-kartograficznym danych lub informacji następuje w formie nieodpłatnej – wyrok NSA z 26.8.2021 r., I OSK 2555/20.    

w wyroku tym NSA uznał on, iż zasadą jest odpłatność za udostępnianie danych i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Stanowi o tym wprost przepis art. 40a ust. 1 PrGeodKart. Wyjątek od zasady odpłatności, przewidziany jest w art. 40a ust. 2 pkt 2 lit. a PrGeodKart. Przepis ten stanowi, że nie pobiera się opłaty za udostępnianie w postaci elektronicznej zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu edukacyjnym:

– jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym mowa w PrOśw; 

– uczelniom w rozumieniu PrSzkolWyżN;

– podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 PożPubWolontU.

Działalność pożytku publicznego została zdefiniowana w art. 3 ust. 1 PożPubWolontU jako działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Zgodnie z art. 3 ust. 2 PożPubWolontU organizacjami pozarządowymi są m.in.: niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu FinPubU lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi; niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia. Z kolei w myśl art. 3 ust. 3 PożPubWolontU może być prowadzona także przez: osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; spółdzielnie socjalne. Jak wskazuje się w art. 4 ust. 1 PożPubWolontU sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1 PożPubWolontU, obejmuje zadania min w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej; udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; działalności charytatywnej; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; działalności na rzecz integracji cudzoziemców; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa; ratownictwa i ochrony ludności; pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą. 

Zauważyć również trzeba, że zgodnie z art. 20 PożPubWolontU organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4 PożPubWolontU, z zastrzeżeniem art. 21 PożPubWolontU, która spełnia łącznie następujące wymagania: prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa. 

Ważne

Ustalenie zatem, czy działalność stanowi wykonywanie określonych w art. 4 ust. 1 PożPubWolontU zadań, jest warunkiem koniecznym do ustalenia, czy winna być pobrana opłata za udostępnienie żądanych we wniosku danych. Działalność pożytku publicznego musi być bowiem prowadzona przede wszystkim w interesie publicznym. Nie stanowi realizacji celów publicznych działalność, której dodatkowym celem jest korzyść w sferze publicznej.