W Dz.U. z 2017 r. pod poz. 2381 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 13.12.2017 r. w sprawie odpadów, które podlegają próbie strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz sposobu jej wykonania.

Próbie strzępienia poddaje się odpady pochodzące z procesu demontażu kompletnych pojazdów wycofanych z eksploatacji. Przeprowadza się ją w sposób umożliwiający uzyskanie informacji w zakresie:

  • daty i miejsca przeprowadzenia próby strzępienia;
  • nazw i adresów poszczególnych stacji demontażu, z których pochodziły odpady;
  • masy odpadów wyrażonej w Mg z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku;
  • masy wydzielonych poszczególnych frakcji materiałowych, wyrażonej w Mg z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku;
  • zawartości wydzielonych poszczególnych frakcji materiałowych, wyrażonej w procentach, w stosunku do łącznej masy odpadów;
  • masy wydzielonych poszczególnych frakcji materiałowych, wyrażonej w Mg, przeznaczonych do przekazania do recyklingu, odzysku energii, innych niż recykling procesów odzysku oraz do unieszkodliwiania, a także udziału procentowego poszczególnych frakcji materiałowych poddanych procesom przetwarzania.

Przeprowadzenie próby strzępienia obejmuje:

  • przygotowanie oddzielnych pojemników bądź wydzielonych miejsc na poszczególne frakcje materiałowe;
  • zważenie masy odpadów przygotowanych do próby strzępienia;
  • poddanie procesowi strzępienia masy odpadów przygotowanych do próby strzępienia;
  • odrębne zważenie wydzielonych następujących frakcji materiałowych: metali żelaznych, metali nieżelaznych, tworzywa sztucznego, szkła, lekkiej frakcji i pyłów niezawierających substancji niebezpiecznych, lekkiej frakcji i pyłów zawierających substancje niebezpieczne, pozostałości – jeżeli powstały w wyniku próby strzępienia.
Masa odpadów poddana próbie strzępienia nie może być mniejsza niż 30 Mg.