W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 2112 opublikowano ustawę z 14.10.2021 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie.

Jak wynika z obecnego brzmienia art. 48 pkt 3  PrŁow, odszkodowanie za szkody łowieckie nie przysługuje posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom.

Trzeba przypomnieć, że Trybunał Konstytucyjny uznał ten przepis w zakresie, w jakim przewiduje – jako skutek odmowy zgody na budowę urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom – zwolnienie dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego od odpowiedzialności za szkody łowieckie niepozostające w związku przyczynowym z taką odmową zgody, za niezgodny z Konstytucji RP (zob. wyr. TK z 8.5.2019 r., K 45/16, Dz.U. z 2019 r. poz. 897).

W związku z tym, zgodnie z nowym brzmieniem art. 48 pkt 3 PrŁow odszkodowanie za szkody łowieckie nie przysługuje posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom, z wyłączeniem szkód wyrządzonych przy wykonywaniu polowania oraz szkód, które powstałyby niezależnie od wzniesienia urządzeń lub wykonania zabiegów, na które posiadacz uszkodzonych upraw lub płodów rolnych nie wyraził zgody.

Proszę pamiętać, że do spraw o wynagradzanie szkód łowieckich wszczętych i niezakończonych przed 8.12.2021 r., stosuje się art. 48 pkt 3 PrŁow w nowym brzmieniu.