W mojej ocenie jednostce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.; dalej: VATU) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 VATU przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 VATU.

Zatem prawo do odliczenia VAT przysługuje podatnikowi tego podatku w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Tym samym z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie mogą skorzystać podatnicy w przypadku, gdy towary i usługi nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Jednostka wskazała, że świadczy usługę montażu instalacji fotowoltaicznej mieszkańcom gminy, z którymi zawarła stosowane umowy i usługa ta podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Dyrektor Izby skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z 25.4.2016 r., Nr 1061-IPTPP3.4512.116.2016.2.BM zauważył, że „skoro realizacja ww. projektu dotyczącego montażu instalacji fotowoltaicznych oraz montażu kolektorów słonecznych będzie miała związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od kosztów poniesionych w celu realizacji projektu dotyczącego montażu instalacji fotowoltaicznych oraz montażu kolektorów słonecznych na rzecz mieszkańców Gminy, ponieważ realizacja przedmiotowego projektu będzie miała związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT”.

Natomiast w interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z 29.9.2015 r., Nr IPTPP2/4512-401/15-4/SM Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zauważył, że „ w przypadku prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wszystkich wydatków poniesionych na realizację projektu w części dotyczącej instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych, zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację tego projektu w ww. części. Jak wynika bowiem z okoliczności sprawy – towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego projektu w ww. części są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym, Gmina ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wszystkich wydatków poniesionych na realizację projektu w części dotyczącej instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych, ponieważ ww. wydatki wykorzystywane są tylko do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz Zainteresowany jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Prawo to przysługuje Wnioskodawcy pod warunkiem niezaistnienia przesłanek wynikających z art. 88 ustawy”.

Jednostka wskazała, że wydatki poniesione w celu realizacji projektu powiązane są z czynnościami opodatkowanymi VAT. Zatem mając na uwadze powyżej cytowane interpretacje w mojej ocenie jednostce będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od tych wydatków.