Odliczenie VAT od naprawy firmowego samochodu po wypadku

Czytelnik ma prawo do odliczenia VAT z faktury dokumentującej powypadkową naprawę auta. Wysokość odliczenia zależy od tego, czy Podatnikowi przysługuje pełne odliczenie tj. 100% czy 50%. Odliczenie VAT może nastąpić w miesiącu wykonania usługi nie wcześniej jednak niż w miesiącu otrzymania faktury.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.; dalej: VATU). W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Natomiast prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik VAT, gdy towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a więc takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Uprawnienie do dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie przysługuje zatem w przypadku nabycia towarów i usług, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 86a ust. 1 pkt 1 VATU, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika. Do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, zalicza się m.in. wydatki dotyczące:

- nabycia tych pojazdów oraz ich części składowych,

- nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

W myśl art. 2 pkt 34 VATU, przez pojazdy samochodowe rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Należy podkreślić, że ograniczenie odliczenia do 50% podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi nie ma zastosowania do pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Pojazdy samochodowe osobowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli sposób ich wykorzystywania zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika ewidencją przebiegu tych pojazdów, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

W przypadku zatem samochodów osobowych podatnik VAT ma dwie możliwości odliczania:

1) pełne odliczenie VAT od wydatków eksploatacyjnych, pod warunkiem, że prowadzi on:

- tzw. kilometrówkę dla celów VAT,

- stworzył regulamin użytkowania pojazdu w firmie,

- zgłosił pojazd na formularzu VAT-26 do Urzędu Skarbowego,

- użytkuje pojazd tylko w działalności;

2) 50% odliczenie VAT od wydatków eksploatacyjnych – w przypadku, gdy samochód osobowy wykorzystywany jest do celów mieszanych (firmowych oraz prywatnych) lub gdy podatnik nie dopełnił ww. wymogów.

Odliczenie podatku z faktury VAT za naprawę pojazdu firmowego nastąpi na takich samych zasadach jak odliczanie wydatków związanych z tym pojazdem, pełne, lub w wysokości 50%.

Zatem, jeżeli Czytelnik wykorzystuje ten samochód wyłącznie dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, to ma prawo do odliczenia 100% kwoty podatku wynikającego z faktury dokumentującej naprawę samochodu niezależnie od faktu, iż zapłaty części należności z otrzymanej faktury dokonał ubezpieczyciel. W przeciwnym razie ma prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego. Odliczenie przysługuje w miesiącu wykonania usługi nie wcześniej jednak niż w miesiącu otrzymania faktury za naprawę samochodu.


(RA)
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności