Odliczanie ulgi na zakup kas online i okoliczności jej zwrotu

Nowe przepisy zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z 29.4.2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz.U. z 2019 r., poz. 820).

Podmioty korzystające z ulgi

W art. 111 ust. 4 VATU przewidziano system zwrotu kwot wydanych za zakup kasy online w wysokości 90% zakupu (bez podatku) jednak nie więcej niż 700 zł dla podmiotów, które:
1) rozpoczęły prowadzenie ewidencji sprzedaży, przy użyciu kas online;
2) dobrowolnie rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas online i wcześniej nie stosowały innych rodzajów kas do prowadzenia ewidencji sprzedaży;
3) zobligowane są do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na kasy online ze względu na działalność prowadzoną w określonych ustawą branżach.

Warunki skorzystania z ulgi

Podmiot może skorzystać z odliczenia lub zwrotu kwoty wydanej na zakup kasy online, jeśli spełnić następujące warunki:

  • dokona fiskalizacji kasy nie później niż w dniu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas;
  • rozpoczął prowadzenie ewidencji sprzedaży, przy użyciu zakupionych kas, których zakup nastąpił w okresie obowiązywania potwierdzenia wydanego przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, o którym mowa w art. 111 ust. 6b VATU;
  • posiada fakturę na zakup kasy oraz dowód zapłaty całej należności za tę kasę.

Podatnik, który będzie ubiegał się o zwrot kwoty wydanej na zakup nie musi już składać do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, jeszcze przed terminem rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży, pisemnego zgłoszenia (oświadczenia). Tak było we wcześniejszym rozporządzeniu.

Odliczenie wydatku na kasę

Odliczenie kwoty wydanej na zakup kasy online może być dokonane w deklaracji VAT za dany okres rozliczenia, w stosunku do każdej kasy, na którą przysługuje odliczenie. Nie trzeba dzielić odliczenia jak było to wcześniej. Kwota wydana na zakup kasy online może zostać wykazana (najwcześniej)w deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy online, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym nie wystąpił podatek należny, podatnik ma prawo kwotę wydaną na zakup wykazać do zwrotu na rachunek bankowy, w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w SKOK, której jest członkiem, lub powiększyć kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy

W przypadku podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub zwolnionych na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 VAT, zwrot kwoty wydanej na zakup kasy online dokonywany jest na ich wniosek.

Zwrot ulgi na kasę

Podatnicy są zobowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydanych na zakup, w przypadkach gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej:

1) trwale zaprzestaną prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu tej kasy;
2) naruszą obowiązki, o których mowa w art. 111 ust. 3a pkt 12 lub ust. 3ab VATU (tj. nie zapewnia połączenia między kasą online a Centralnym Repozytorium Kas).

Ważne

Terminy, w jakich podatnik jest zobowiązany dokonać zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydanych na zakup kas zwrotu, jest ten sam, co dotychczas. Podatnicy VAT zwrotu dokonują do 25 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczenia, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu. Podatnicy zwolnieni od VAT dokonują zwrotu do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie tego zwrotu.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności