Odebranie dziecka z rodziny w razie zagrożenia jego zdrowia lub życia

Poza art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie brak jest podstawy prawnej, która umożliwiałaby pracownikom socjalnym interwencyjnie odebrać dziecko z rodziny. Odebranie dziecka możliwe jest tylko na mocy orzeczenia sądowego lub w trakcie interwencji Policji przez samych funkcjonariuszy. Należy jednak podkreślić, że sytuacja opisana w pytaniu bezsprzecznie mieści się w pojęciu „przemocy w rodzinie” i może stanowić podstawę zastosowania art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.


Na wstępie należy wskazać, że przepisy prawa nie dają organom pomocy społecznej prawa do odebrania dziecka w sytuacjach innych niż określona w art. 12a ustawy z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 218; dalej: PrzemDomU). Co do zasady organem uprawnionym do podjęcia w tym zakresie działań jest wyłącznie sąd rodzinny. Organy pomocy społecznej mogą jedynie kierować do sądu wnioski w tym zakresie, czy to w formie zawiadomienia, o którym mowa w art. 572 ustawy z 17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.), czy też konkretnie wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej i umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej bądź ewentualnie zmianę formy pieczy zastępczej w przypadku, gdy dziecko jest już w niej umieszczone.
Możliwość odebrania dziecka mają także funkcjonariusze Policji, ale także na zasadzie interwencji i tylko w przypadku doraźnej potrzeby ujawnionej w trakcie podejmowania czynności w stosunku do rodziny.
Zważyć należy jednak na okoliczność, że pojęcie przemocy w rodzinie w rozumieniu ustawy jest pojęciem bardzo szerokim. Powiązanie sytuacji opisanej w pytaniu ze stwierdzeniem występowania przemocy w rodzinie, a zatem uznanie, że mogą występować przesłanki uzasadniające odebranie dziecka w trybie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy jest zatem w pełni uzasadnione. Większe wątpliwości budzić może druga przesłanka określona w art. 12a PrzemDomU, tzn. bezpośredniość zagrożenia. Wskazuje się bowiem, że odebranie dziecka na tej podstawie może nastąpić wyłącznie wówczas, gdy w trakcie interwencji pracownika socjalnego stwierdzone zostanie, że niebezpieczeństwa dla dziecka występuje „tu i teraz”. Nie można jednak z góry wykluczyć zasadności zastosowania przywołanej instytucji w tego typu przypadkach.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności