W myśl uchwalonej 18.2.2016 r. nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U. z 2016 r. poz. 406) umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej będzie mogło nastąpić jedynie wówczas, gdy stosowane wcześniej inne środki oraz formy pomocy rodzicom dziecka, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nie doprowadziły do usunięcia stanu zagrożenia dobra dziecka. Chyba że konieczność niezwłocznego zapewnienia dziecku pieczy zastępczej wynika z poważnego zagrożenia dobra dziecka, przede wszystkim zagrożenia jego życia lub zdrowia.

Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewiduje też, że nie będzie możliwe umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej wbrew woli rodziców wyłącznie z powodu ubóstwa.

Omawiana nowelizacja wejdzie w życie 30 kwietnia br.