W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 1330 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 14.7.2021 r. w sprawie odbierania zgłoszeń dotyczących działań o charakterze represyjnym wobec pracowników oraz osób wykonujących czynności na rzecz instytucji obowiązanej. 

Rozporządzenie wykonuje wchodzące w życie 31.10.2021 r. przepisy ustawy z 1.3.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.; dalej: TerroryzmU), które dotyczą zgłaszania działań represyjnych wobec pracowników i współpracowników instytucji obowiązanej, czyli podmiotu wymienionego szczegółowo w art. 2 TerroryzmU. 

GIIF zapewnia możliwość odbierania zgłoszeń dokonywanych w postaci elektronicznej albo papierowej pod wskazany przez niego odpowiednio adres poczty elektronicznej albo adres do korespondencji. Natomiast zgłaszający naruszenia w treści zgłoszenia może wskazać adres poczty elektronicznej lub adres do korespondencji, adres do kontaktu.

Ważne

W przypadku wskazania przez zgłaszającego adresu do kontaktu GIIF niezwłocznie potwierdza odebranie zgłoszenia, przesyłając na ten adres pisemne potwierdzenie. Jeżeli zgłaszający sprzeciwia się przesłaniu potwierdzenia lub przesłanie potwierdzenia może zagrozić ochronie tożsamości tej osoby, GIIF odstępuje od jego przesyłania.

Przyjęte przez GIIF środki komunikacji na potrzeby odbierania zgłoszeń i informowania o działaniach następczych co najmniej:

  • są niezależne od sposobów komunikacji wykorzystywanych w ramach zwykłej działalności GIIF;
  • zapewniają poufność, integralność i dostępność informacji, w tym ich właściwe zabezpieczenie przed niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem;
  • umożliwiają przechowywanie zgłoszeń w sposób, który zapewnia GIIF podejmowanie działań następczych.

Ponadto, GIIF:

  • może zwrócić się do zgłaszającego o wyjaśnienia w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w jego posiadaniu, wykorzystując adres do kontaktu (jeżeli zgłaszający sprzeciwia się przesyłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub przesłanie takich żądań może zagrozić ochronie tożsamości tej osoby, GIIF odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji);
  • wyznacza, spośród pracowników komórki organizacyjnej wyodrębnionej w tym celu w urzędzie obsługującym ministra finansów (art. 12 ust. 2 TerroryzmU), osoby uprawnione do: odbierania zgłoszeń, obsługi zgłoszeń, informowania o działaniach następczych;
  • przechowuje odebrane zgłoszenia w sposób zapewniający ochronę zawartych w nich danych osobowych;
  • zapewnia dostęp do odebranych zgłoszeń wyłącznie wyznaczonym pracownikom, którym taki dostęp jest niezbędny do wypełniania przez nich obowiązków służbowych związanych ze zgłoszeniami;
  • przyjmuje procedury ochrony danych osobowych zgłaszającego i osoby, której dotyczy zgłoszenie (informacje związane z odebranym zgłoszeniem są przekazywane pracownikom komórki organizacyjnej lub innemu uprawnionemu organowi z zachowaniem poufności danych osobowych zgłaszającego i osoby, której dotyczy zgłoszenie. 
Ważne

W przypadku przekazania przez zgłaszającego adresu do kontaktu Generalny Inspektor przekazuje na ten adres informacje na temat działań następczych w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od dnia odebrania zgłoszenia. 

Podsumowując trzeba przypomnieć, że 31.10.2021 r. wchodzą w życie przepisy art. 53a TerroryzmU, zgodnie z którymi instytucje obowiązane:

  • zapewniają pracownikom oraz innym osobom wykonującym czynności związane z realizacją przez te instytucje ustawowych obowiązków, ochronę przed podejmowaniem wobec tych osób działań o charakterze represyjnym lub wpływających na pogorszenie ich sytuacji prawnej lub faktycznej, lub polegających na kierowaniu gróźb; chodzi tu o obowiązki ciążące na instytucji obowiązanej, o których mowa w art. 74, art. 86, art. 89 i art. 90 TerroryzmU (zawiadomienie GIIF Inspektora o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, wskazanie podejrzanej transakcji przez instytucję obowiązaną, zawiadomienie prokuratora o podejrzeniu pochodzenia wartości majątkowych z przestępstwa innego niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, a także wskazanie podejrzanej transakcji po jej przeprowadzeniu);
  • ich pracownicy oraz inne osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji obowiązanej nie podejmują wobec pracowników oraz innych osób, o których mowa wyżej, działań o charakterze represyjnym lub wpływających na pogorszenie ich sytuacji prawnej lub faktycznej, lub polegających na kierowaniu wobec nich gróźb, w szczególności działań negatywnie wpływających na ich warunki pracy lub zatrudnienia.
Ważne

Pracownicy oraz inne osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji obowiązanej narażone na działania są uprawnieni do zgłoszenia GIIF przypadków takich działań.