Uchwała została podjęta na podstawie upoważnienia ustawowego z art. 6j ust. 3b CzystGmU. Dla przypomnienia z ww. przepisu aktualnie wynika, że w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Co istotne, przepis we wskazanym wyżej brzmieniu wszedł w życie z dniem 1.1.2022 r. Do końca grudnia 2021 r. brzmienie tegoż przepisu było inne, a mianowicie – w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Zatem, od 1.1.2022 r. zmianie uległ przedmiot opodatkowania ww. opłatą. Od tego dnia przedmiotem opodatkowania jest domek letniskowy albo inna nieruchomość, a nie nieruchomość, na której są domki letniskowe. 

Z kolei, na mocy wspomnianej na wstępie uchwały, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu orzekło nieważność zapisów ustalających ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek
letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz podwyższoną stawkę ww. opłaty. 

Ważne

Analizując powyższe zapisy organ nadzoru zwrócił uwagę na fakt, że ustalenie przez radę miejską stawki opłaty ryczałtowej od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w sposób istotny narusza art. 6j ust. 3b CzystGmU w brzmieniu obowiązującym od 1.1.2022 r. Finalnie podano, że organ stanowiący gminy powinien ustalić opłatę ryczałtową od domku letniskowego na nieruchomości, albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Podsumowując, rozstrzygnięcie nadzorcze regionalnej izby obrachunkowej jest prawnie uzasadnione. Nie ma podstaw, aby rada gminy stosowała nieprawidłowo sformułowany przedmiot opodatkowania. Od 1 stycznia br. tym przedmiotem jest bowiem domek letniskowy na nieruchomości albo inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W tych okolicznościach powinnością rady gminy, jako organu tworzącego prawo na poziomie lokalnym, jest przyjęcie uchwały rady gminy w sprawie wprowadzenia opłat za odbiór śmieci uwzględniającej ww. nowy przedmiot opodatkowania. 

Źródło: https://bip.rio.opole.pl/