Od kiedy należy liczyć odsetki od świadczenia nienależnie wypłaconego przez ZUS?

Zdaniem ZUS, odsetki od nienależnie pobranego świadczenia powinny być liczone od daty wypłaty nienależnie pobranego świadczenia. Zdaniem sądów badających zgodność decyzji ZUS z prawem odsetki biegną od następnego dnia od doręczenia decyzji zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

Przykładowo w wyroku z 3.2.2010 r., sygn. akt I UK 210/09 Sąd Najwyższy orzekł, że renta wypłacana na skutek wprowadzenia w błąd organu rentowego jest świadczeniem nienależnym w rozumieniu art. 84 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121) dopiero wówczas, gdy uprawomocni się decyzja ustalająca te należności. Podobne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 16.12.2008 r., sygn. akt I UK 154/08.

W interpelacji poselskiej (nr 30 947) skierowanej do ministra pracy i polityki społecznej zapytano, czy w jaki sposób ZUS liczy odsetki od nienależnie pobranego świadczenia i czy jest to praktyka zgodna z obowiązującymi przepisami.

Stanowisko resortu pracy i ZUS

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zwróciło się do prezesa ZUS o stanowisko w tej sprawie. W odpowiedzi, którą resort pracy podzielił, prezes ZUS wskazał, że zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych osoba, która pobrała nienależne świadczenie z ubezpieczeń społecznych, jest obowiązana do jego zwrotu, wraz z odsetkami, w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego.

Odsetki od kwot nienależnie pobranych świadczeń Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala za okres od dnia następnego po dniu przekazania świadczeń na pocztę, bądź na rachunek świadczeniobiorcy w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, tj. od dnia, w którym świadczeniobiorca stał się dysponentem nienależnie wypłaconej kwoty.

Prezes ZUS podkreślił, że art. 84 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie wysokości i zasad naliczania odsetek od kwot nienależnie pobranych świadczeń odsyła do przepisów prawa cywilnego. Uznanie, że świadczenie z ubezpieczeń społecznych jest świadczeniem nienależnie pobranym oraz data jego wymagalności, wynikają jednak bezpośrednio z art. 84 ust. 1 i 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Przede wszystkim użyte w ustępie 1 tego przepisu sformułowanie osoba, która pobrała nienależne świadczenie z ubezpieczeń społecznych jest zobowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami wskazuje, że samo nienależne pobranie świadczeń, a nie wydanie decyzji potwierdzającej tę okoliczność, oznacza konieczność naliczania odsetek za zwłokę.

Zdaniem prezesa ZUS z konstrukcji art. 84 ust. 1 i 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika, że samo spełnienie warunków uznania kwot świadczenia za nienależnie pobrane, wypełnia przesłanki odpowiedzialności dłużnika za pobranie świadczenia w okolicznościach określonych tym przepisem. Staje się on wówczas osobą zobowiązaną do zwrotu świadczenia i popada w zwłokę od chwili pobrania takiego świadczenia. Oznacza to, że bieg terminu naliczania odsetek rozpoczyna się od następnego dnia od daty wypłaty świadczenia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności