Najnowsze zmiany w sposobie funkcjonowania szkół i placówek oświaty zostały wprowadzone na podstawie rozporządzenia MEN z 5.11.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1960). Zmiany weszły w życie od 9.11.2020 r.

Jednostki oświaty prowadzące nauczanie zdalne

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym od 9 listopada do 29 listopada 2020 r. na obszarze kraju ograniczono funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:

 1. szkół podstawowych (wszystkie klasy);
 2. szkół ponadpodstawowych;
 3. placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego;
 4. ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.

Wyjątkowo, w przypadku:

 1. szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych;
 2. szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
 3. szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej

– zajęcia mogą być prowadzone w szkole. O prowadzeniu zajęć decyduje dyrektor tej szkoły.

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Chociaż co do zasady funkcjonowanie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych zostało ograniczone, to jednak nowe przepisy dopuszczają możliwość realizacji w nich zajęć, w szczególności:

 1. zajęć rewalidacyjnych,
 2. zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 3. zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

– za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia te mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia.

Zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych

Z kolei w odniesieniu do niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy nie są w stanie realizować kształcenia zdalnego z domu, dyrektor w dalszym ciągu będzie miał obowiązek:

 1. zorganizować zajęcia w szkole lub
 2. umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Kształcenie zawodowe

W efekcie nowego rozporządzenia doszło również do przedłużenia realizowania kształcenia zawodowego w formie zdalnej do 29 listopada. Tak jak dotychczas, w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych należy prowadzić z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik.

Natomiast w przypadku klas IV technikum i w semestrów programowo najwyższych szkół policealnych, w odniesieniu do uczniów, którzy przystępują odpowiednio do egzeminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2021 r., dyrektor szkoły będzie mógł zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo.

Powrót do konsultacji

Nowe rozporządzenie zmieniające przywraca możliwość prowadzenia konsultacji – dla uczniów:

 1. klas VIII szkół podstawowych,
 2. klas III liceum ogólnokształcącego,
 3. klas IV technikum.

O prowadzeniu konsultacji, grupowych lub indywidualnych, będzie decydował dyrektor. Konsultacje powinien prowadzić nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.

Przeprowadzanie konkursów, olimpiad i turniejów

Nowe rozporządzenie wprowadza rozwiązanie, które umożliwia dyrektorowi szkoły, centrum lub placówki oświatowej, udostępnienie pomieszczeń w jego jednostce, w celu przeprowadzenia poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów.

Jednostki oświaty nieobjęte ograniczeniami

Z wprowadzonego ograniczenia w funkcjonowaniu wyłączone zostały:

 1. szkoły podstawowe specjalne oraz szkoły ponadpodstawowe specjalne, funkcjonujące w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
 2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych;
 3. internaty.

Prowadzenie zajęć opiekuńczych

Warto również dodać, że nowe rozporządzenie zobowiązuje szkoły podstawowe do prowadzenia w okresie od 9 do 29 listopada działalności opiekuńczej dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych (lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I-III szkoły podstawowej).