Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżeniu stopy referencyjnej NBP o 0,40 punktu procentowego, tj. do poziomu 0,10%. Jednocześnie ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP:

• stopa lombardowa 0,50%;

• stopa depozytowa (oprocentowanie lokaty terminowej) 0,00%;

• stopa redyskontowa weksli 0,11%;

• stopa dyskontowa weksli 0,12%.

Oprocentowanie kredytu refinansowego innego niż lombardowy wynosi 1,50 %.

Niższe odsetki ustawowe, ale odsetki podatkowe bez zmian

Wskutek zmian stóp NBP obniżeniu uległa od 29.5.2020 r. wysokość odsetek ustawowych (kapitałowych), odsetek ustawowych za opóźnienie a także odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. Natomiast wysokość odsetek od zaległości podatkowych pozostała bez zmian i wynosi 8% w stosunku rocznym.