Nauczanie hybrydowe w klasach I-III szkół podstawowych w wybranych województwach

Jak wspomniano, z przedłużenia nauki zdalnej wyłączone zostały klasy I-III szkół podstawowych w 11 województwach:

 • zachodniopomorskim,
 • pomorskim,
 • warmińsko-mazurskim,
 • lubuskim,
 • kujawsko-pomorskim,
 • mazowieckim,
 • podlaskim,
 • świętokrzyskim,
 • lubelskim,
 • podkarpackim,
 • małopolskim.

Szkoły te w zakresie klas I-III będą prowadzić w okresie od 26.4.2021 r. do 2.5.2021 r. naukę w systemie tzw. hybrydowym. Polegać on będzie na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50% uczniów klas I–III szkoły podstawowej będzie realizowało zajęcia w sposób stacjonarny w szkole podstawowej, a co najmniej 50% uczniów będzie realizowało zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dyrektor szkoły podstawowej będzie zobowiązany do ustalenia harmonogramu prowadzenia zajęć zgodnie z powyższym podziałem, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia.

Oprócz tego nowelizacja rozporządzenia zakłada, że świetlice w szkołach podstawowych na obszarze ww. województw będą funkcjonowały dla dzieci rodziców uprawnionych do zapewnienia im opieki i nauki na terenie szkoły, na dotychczasowych zasadach. Ponadto, opieką świetlicową zostaną objęte również dzieci, które w danym dniu realizują zajęcia na terenie szkoły w związku z nauczaniem w systemie tzw. hybrydowym, o ile rodzice zawnioskują o objęcie ich dzieci opieką.

Natomiast w województwach: śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim uczniowie klas I–III szkół podstawowych uczniowie będą w dalszym ciągu uczyć się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Natomiast świetlice w szkołach na obszarze tych województw będą funkcjonować dla dzieci rodziców, uprawnionych do zapewnienia im opieki i nauki na terenie szkoły, na dotychczasowych zasadach.

Praktyczna nauka zawodu

W celu przywrócenia możliwości prowadzenia praktycznej nauki zawodu stacjonarnie w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego, znowelizowane rozporządzenie zakłada, że dyrektor odpowiednio szkoły, centrum lub placówki będzie mógł od 26.4.2021 r. zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo. Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami od 26.4.2021 r. będą mogli realizować zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin.

Co więcej, od 26.4.2021 r. dyrektor odpowiednio szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, centrum kształcenia zawodowego lub placówki kształcenia ustawicznego będzie mógł również zorganizować praktyki zawodowe w miejscu ich prowadzenia. Zmienione rozporządzenie zachowuje możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii.

Po zmianie rozporządzenia będzie istniała możliwość, aby zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) prowadzone były stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie będą występowały zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogłyby zagrozić zdrowiu uczniów lub słuchaczy.