Ten termin wskazuje ustawa z 24.6.2021 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1192). Jej rozwiązania wejdą w życie zasadniczo od 23.7.2021 r., tj. po upływie 21 dni od publikacji (są przewidziane wyjątki). Poniżej najważniejsze modyfikacje, jakie wprowadza do ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.; dalej specustawa).

Sklepiki w szkołach 

Z kilku znanych już form wsparcia finansowego mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy 30.9.2020 r. prowadzili działalność gospodarczą:

  • polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty (m.in. w przedszkolach, szkołach, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych),
  • oznaczoną jako przeważająca kodami PKD: 47.11.Z (sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych) lub 47.19.Z (pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach). 

Zyskali prawo ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników na zasadach określonych w nowym art. 15ggaspecustawy. Mogą również wnioskować o zwolnienie ze składek ZUS za okres od 1.11.2020 r. do 31.3.2021 r. na mocy dodanego do art. 31zo ust. 12 specustawy. Ponadto są uprawnieni do otrzymania nawet pięciokrotnego świadczenia przestojowego (nowy art. 15zs4 specustawy) oraz dotacji (maksymalnie pięć razy) na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności (nowy art. 15zze4a specustawy). W każdym z tych przypadków terminem granicznym na złożenie wniosku jest 30.9.2021 r.

Warunkiem uzyskania wymienionych typów pomocy musi być spadek przychodu z działalności gospodarczej (w rozumieniu prawa podatkowego) wskutek COVID-19 co najmniej o 40% w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. albo w marcu 2021 r. w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r. Wymagane też jest oświadczenie przedsiębiorcy o posiadaniu pisemnego zaświadczenia od dyrektora jednostki oświatowej o łączącej ich co najmniej przez 14 dni w miesiącu wystąpienia spadku przychodów umowie najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej. 

Przewodnicy w muzeach 

Do 30.9.2021 r. mogą złożyć wniosek o zwolnienie ze składek do ZUS za okres od 1.7.2020 r. do 30.9.2020 r. płatnicy, którzy świadczą usługi przewodnika na rzecz muzeów i prowadzą przeważającą działalność oznaczoną kodem PKD 79.90.A. Pozwala im na to dodany do art. 31zp ust. 1 pkt 3b specustawy. Wcześniej nie mogli zrealizować tego prawa, ponieważ najpierw termin na złożenie wniosku upłynął przed wejściem w życie dotyczącego ich przepisu, a następnie zostali pominięci w nowelizacji.  

Bez dublowania

Wyłącznie działania ustawy z 11.10.2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 669) w zakresie udzielania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników zostało wydłużone. Miało zostać uchylone 30.6.2021 r., lecz obejmuje cały okres stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii (zmieniony art. 15gi specustawy). W efekcie w tym okresie dofinansowanie jest przyznawane wyłącznie na podstawie specustawy.