Od 23.4.2022 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o obronie ojczyzny. Jakie są konsekwencje dla pracodawcy?

Ochrona przed zwolnieniem

Stosunek pracy z osobą powołaną do pełnienia zasadniczej służby wojskowej albo terytorialnej służby wojskowej może być rozwiązany tylko za zgodą pracownika (art. 303 ustawy o obronie ojczyzny).

Ochrona nie obowiązuje w czterech przypadkach:

  1. w stosunku do do umów o pracę zawartych na okres próbny,
  2. w stosunku do umów o pracę na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy,
  3. jeżeli pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika,
  4. w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy.
Ważne

Odbywanie ćwiczeń wojskowych nie jest okresem objętym ochroną w oparciu o art. 303 ustawy o obronie ojczyzny.

Ochrona w trakcie szkoleń w dobrowolnej służbie zasadniczej

Ochrona na podobnych zasadach zasadach obowiązuje również od dnia poinformowania pracodawcy o terminie rozpoczęcia szkolenia podstawowego w dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej do dnia jego zakończenia oraz w okresie trwania szkolenia specjalistycznego w dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej (art. 304 ustawy o obronie ojczyzny).

Ochrona przysługuje przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia szkolenia specjalistycznego.

Ochrony nie stosuje się do umów na okres próbny, jak też umów na czas określony nie dłuższy niż 24 miesiące, a także w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy oraz w sytuacjach określonych w art. 52 KP i art. 1 ust. 1 ustawy z 13.3.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2018 r. poz. 1969).

Brak przekształcenia umowy próbnej w umowę na czas nieokreślony

Umowy na okres próbny oraz umowy okresowe zawierane na nie dłużej niż 12 (24) miesięcy zostały wyłączone spod ochrony.

Udzielanie urlopy bezpłatnego

Pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu bezpłatnego:

1) na czas szkoleń podstawowych i specjalistycznych w dobrowolnej służbie zasadniczej,

2) pracownikowi powołanemu do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, z wyjątkiem służby pełnionej jednorazowo w czasie lub dniu wolnym od pracy, urlopu bezpłatnego na okres trwania tej służby.

Odprawa pracownika powołanego do terytorialnej służby wojskowej

Pracownik powołany do terytorialnej służby wojskowej otrzymuje od pracodawcy odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Odprawa nie przysługuje w razie ponownego powołania do tej samej służby.

Zwolnienie od pracy pracownika powołanego do czynnej służby wojskowej

Na wniosek pracownika powołanego do czynnej służby wojskowej, z wyłączeniem zawodowej służby wojskowej, oraz pełniącego służbę w rezerwie pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia na 2 dni. Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji powołania w trybie natychmiastowego stawiennictwa.

Ochrona małżonka

W okresie odbywania przez żołnierza obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z małżonkiem żołnierza może nastąpić wyłącznie z winy pracownika oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Ochrona jest w tym przypadku szeroka, obejmuje wszystkie rodzaje umów o pracę. Odnosi się jednak jedynie do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności