Zgodnie z podpisaną nowelizacją ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, dodany został po art. 52 art. 52a w brzmieniu: „Art. 52a. Inspektorowi pracy zatrudnionemu w Państwowej Inspekcji Pracy na stanowisku określonym w art. 38 ust. 2 przez okres nie krótszy niż 10 lat przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach pracy – w wymiarze 12 dni roboczych.”. Zgodnie z art. 2 tej ustawy, zmiana dla inspektorów pracy ma wejść w życie z dniem 1.1.2022 r. 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o PIP pracownikami wykonującymi czynności kontrolne są̨ inspektorzy pracy zatrudnieni na stanowiskach: 

  • nadinspektora pracy – kierownika oddziału,
  • nadinspektora pracy,
  • starszego inspektora pracy – głównego specjalisty, 
  • starszego inspektora pracy – specjalisty,
  • starszego inspektora pracy,
  • inspektora pracy, 
  • młodszego inspektora pracy. 

Wskazane w art. 38 ust. 2 osoby będą mogły skorzystać z dodatkowych dni wolnych po raz pierwszy w przyszłym roku kalendarzowym. Obecnie inspektorzy pracy mają prawo do urlopu wypoczynkowego na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy. To KP reguluje zarówno prawo jak i wymiar urlopu wypoczynkowego pracowników. Inspektorzy uważają, że przepisy są dla nich niekorzystne, porównując swoją sytuację do analogicznych rozwiązań jakie występują w Najwyższej Izbie Kontroli. Zgodnie z przepisami szczególnymi w Najwyższej Izbie Kontroli pracownicy wykonujący czynności kontrolne mają prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 6 dni po 10 latach pracy – przy wykonywaniu takich czynności – oraz 12 dni po 20 latach. Podobna regulacja obejmuje również między innymi sędziów i prokuratorów, którzy mają zwiększoną liczbę dni urlopu wypoczynkowego. 

Zgodnie z uzasadnieniem do podpisanej przez prezydenta ustawy, zasadniczym skutkiem społecznym i prawnym nowelizacji jest ujednolicenie przepisów dotyczących wymiaru urlopu wypoczynkowego w dwóch państwowych instytucjach (NIK oraz PIP). Takie rozwiązanie, będące także wyrazem uznania dla pracowników PIP wykonujących czynności kontrolne (wielokrotnie bardzo stresujące), powinno przyczynić się do większej regeneracji pracowników PIP podczas ich urlopów wypoczynkowych, co będzie miało pozytywny wpływ na efektywność i intensywność ich działań podczas pracy.