Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do comiesięcznego opłacania obowiązkowych składek ZUS. Na obowiązek ten składa się składka emerytalna, rentowa, wypadkowa, składka zdrowotna oraz składka na Fundusz Pracy.

Oprócz powyższych składek, przedsiębiorca ma również możliwość opłacania dobrowolnej składki chorobowej. I choć nie ma przymusu jej opłacania, wielu przedsiębiorców korzysta z tej możliwości.

Opłacenie składki chorobowej jest warunkiem koniecznym do uzyskania świadczeń z ZUS. Składka chorobowa daje prawo do wnioskowania o zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy czy też świadczenia rehabilitacyjne.

Składka chorobowa po terminie i brak prawa do zasiłku

W stanie prawnym do 31.12.2021 r., warunkiem uzyskania świadczeń chorobowych z ZUS było nie tylko samo opłacenie składki chorobowej. Przepisy wymagały, aby składka ta opłacona została w ustawowym terminie, tj. do 10. lub 15. dnia miesiąca.

Obowiązujące w tym względzie, przez wiele lat, przepisy były niezwykle restrykcyjne i nie pozostawiały przedsiębiorcom żadnych złudzeń – opóźnienie w zapłacie składki chorobowej choćby o jeden dzień wiązało się z utratą prawa do wszelkich świadczeń.

Najmniejsze choćby opóźnienie powodowało brak możliwości wnioskowania o jakiekolwiek zasiłki nie tylko w danym miesiącu, którego dotyczyło opóźnienie, ale również przez dwa kolejne miesiące.

W przypadku opóźnienia w zapłacie składki chorobowej jedynym wyjściem było złożenie do ZUS wniosku o tzw. przywrócenie terminu opłacania składek ZUS. Szczegółowo na temat tej procedury piszemy na tej stronie.

Złożenie wniosku o przywrócenie terminu nie oznaczało jednak automatycznego anulowania skutków zaistniałego opóźnienia. Przywrócenie terminu jest bowiem procedurą uznaniową i zależy zawsze od indywidualnej decyzji urzędnika ZUS.

Od 1.1.2022 r. spóźniony przelew nie pozbawi prawa do zasiłku

Nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego likwiduje opisaną wyżej zasadę uniemożliwiającą uzyskanie świadczeń chorobowych w przypadku opóźnienia w zapłacie składki chorobowej.

Od 1.1.2022 r. przedsiębiorca może wnioskować o zasiłek chorobowy czy zasiłek opiekuńczy, pomimo opóźnienia w zapłacie składek ZUS. Przyznanie świadczenia nie jest również uzależnione od przywrócenia terminu na opłacenie składek. Obowiązują przy tym nowe zasady.

Zgodnie z nowymi przepisami, automatyczna wypłata świadczenia chorobowego jest przyznawana jedynie w sytuacji, gdy zadłużenie przedsiębiorcy z tytułu składek ZUS nie przekracza kwoty równej 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W 2022 r. pensja minimalna wynosi 3010 zł, wobec czego graniczne zadłużenie przedsiębiorcy wobec ZUS nie może przekroczyć kwoty 30,10 zł.

Jak widać, dozwolony próg zadłużenia ustalony został na bardzo niskim poziomie, szczególnie zważywszy na fakt, że sama tylko miesięczna składka chorobowa w 2022 r. wyniesie aż 87,05 zł (z nowymi wartościami składek ZUS na 2022 rok można zapoznać się tutaj).

A co jeśli zadłużenie wobec ZUS będzie wyższe?

W przypadku gdy przedsiębiorca spóźni się z zapłatą składek ZUS (w tym składki chorobowej), a zadłużenie wobec ZUS z tego tytułu przekraczać będzie wspomniane 30 zł, wypłata świadczenia chorobowego wciąż będzie możliwa. Zostanie ona jednak wstrzymana do czasu spłaty całości zadłużenia wobec ZUS.

Na spłatę zadłużenia przedsiębiorca będzie miał maksymalnie 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia. Jeżeli w tym czasie opłaci zaległe składki, jego świadczenie zostanie automatycznie uruchomione. W przypadku braku spłaty zadłużenia po upływie tego terminu, prawo do świadczenia przedawni się, a przedsiębiorca definitywnie straci prawo do zasiłku.

Źródło:

zus.pl