W dniu 19.1.2021 r. weszły w życie nowe regulacje w ustawie z 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2195 ze zm.). W efekcie dodany został rozdział 4c – Wsparcie gmin ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. W art. 33l PBudMieszkU postanowiono, że:

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa udziela gminie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, zwanego dalej „Funduszem”, na sfinansowanie części lub całości działania polegającego na objęciu przez tę gminę udziałów lub akcji w:

1) tworzonym SIM;

2) istniejącym SIM.

Wspomniane wyżej SIM zostały dookreślone w art. 23 PBudMieszkU, z którego wynika, że

1. Społeczne inicjatywy mieszkaniowe mogą być tworzone w formie:

1) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;

2) spółek akcyjnych;

3) spółdzielni osób prawnych.

2.Do społecznej inicjatywy mieszkaniowej, zwanej dalej „SIM”, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych lub ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, ze zmianami wynikającymi z przepisów niniejszego rozdziału.

Co istotne, nowe regulacje zawierają również sam mechanizm ubiegania się przez gminę o ww. wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

W tym zakresie na uwagę zasługuje art. 33m, z którego wynika, że wsparcia, o którym mowa w art. 33l, udziela się gminie na zatwierdzony przez radę gminy w drodze uchwały wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Wspomniany wniosek zawiera m.in.

 1. wysokość planowanego wkładu pieniężnego gminy związanego z realizacją działania, którego dotyczy wsparcie; 
 2. wysokość wnioskowanego wsparcia; 
 3. informację o planowanym terminie realizacji działania w związku, z którym udzielane ma być wsparcie; 
 4. numer rachunku, na który wypłacone ma być wsparcie. 

Nadto, do wniosku dołącza się uchwałę rady gminy, o której wyżej mowa w ust. 1.

Warto także wspomnieć, że wysokość wsparcia, o którym mowa w art. 33l PBudMieszkU, nie może przekroczyć:

 1. 3 mln zł  w przypadku działania, o którym mowa w art. 33l pkt 1 PBudMieszkU; 
 2. 10% wartości kosztów przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 33m ust. 3 PBudMieszkU – w przypadku działania, o którym mowa w art. 33l pkt 2 PBudMieszkU. 

Wsparcia, o którym mowa w art. 33l PBudMieszkU, na działania, o których mowa w:

 1. art. 33l pkt 1 PBudMieszkU, można udzielić danej gminie raz; 
 2. art. 33l pkt 2 PBudMieszkU, można udzielić danej gminie więcej niż raz, o ile każde z działań związane jest z realizacją innego przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego. 

Z zestawienia ww. regulacji prawnych wnioskować należy, że aby gmina mogła skutecznie ubiegać się o wsparcie rządowe, potrzebne jest współdziałanie dwóch organów gminy, czyli rady gminy i wójta gminy:

 1. wójt gminy – przygotowuje wniosek o wsparcie.
 2. rada gminy – podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia wniosku wójta.

Podsumowując, wskazane nowe regulacje stanowią specjalną formę wsparcia dla gmin, dla zadań realizowanych w specjalnych spółkach celowych.

Przykładowy wzór uchwały:

Uchwała Rady Gminy nr …

z dnia ………………..

w sprawie zatwierdzenia wniosku Wójta Gminy o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej X Sp. z o.o.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 33l–art. 33s ustawy z 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2195 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje.

§ 1

 1. Wójt Gminy opracował projekt wniosku o  udzielenie wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, w celu objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej X Sp. z o.o., który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 2. Wniosek zawiera: 

1) wysokość planowanego wkładu pieniężnego gminy związanego z realizacją działania, którego dotyczy wsparcie (3 mln zł);

2) wysokość wnioskowanego wsparcia;

3) informację o planowanym terminie realizacji działania w związku, z którym udzielane ma być wsparcie;

4) numer rachunku, na który wypłacone ma być wsparcie.

§ 2

Na podstawie danych, o których mowa w § 1, rada gminy wyraża zgodę na złożenie przez wójta gminy wniosku do ministra właściwego do spraw budownictwa, zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, na przyznanie środków na objęcie udziałów przez gminę w nowej spółce – Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej X Sp. z o.o.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Z kolei, z regulacji art. 33l i następnych ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego wynikają materialno-prawne podstawy do przyjęcia niniejszej uchwały.

Docelowo gmina może uzyskać środki w wysokości 3 mln zł.

Celem spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

Z powyższych względów przyjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.