Od 11.9.2019 r. uzyskanie dyplomu zawodowego i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje według nowych zasad

Od 1.9.2019 r. kształcenie w zawodach może być prowadzone w oparciu o trzy różne podstawy programowe w zależności od trwającego cyklu kształcenia. Nowe rozporządzenia wprowadza mechanizm, dzięki któremu osoby, które uzyskały kwalifikacje zawodowe w oparciu o różne podstawy programowe kształcenia w zawodach, będą mogły uzyskać odpowiednio dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Dzięki temu będzie możliwe wykorzystanie, uzyskanych na podstawie dotychczasowych przepisów, świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz świadectw czeladniczych w celu uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego. Jeżeli zatem zostanie przedstawione odpowiednie świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, certyfikaty kwalifikacji zawodowych lub świadectwa czeladnicze, określone w załączniku nr 1 lub nr 2 do rozporządzenia, potwierdzające posiadanie kwalifikacji w zawodzie nauczanym na poziomie technika, a także dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniego poziomu wykształcenia, tj. świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie lub średnie branżowe albo zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia, to będzie możliwe uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach nauczanych na poziomie technika określonych odpowiednio w załączniku nr 1 lub nr 2 do rozporządzenia.

W załączniku nr 1 do rozporządzenia określono wykaz dokumentów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie wymaganych do uzyskania dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika określonym w nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Z kolei w załączniku nr 2 - wykaz dokumentów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie wymaganych do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika określonym w dotychczasowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Nazwy zawodów, w których możliwe jest uzyskanie odpowiednio dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zostały uporządkowane alfabetycznie.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych