Od 10.4.2021 r. wzrosną stawki mandatów za nieprzestrzeganie porządku w obrębie nieruchomości

Z postanowień ww. rozporządzenia wynika, że wprowadza ona zmiany do załącznika do rozporządzenia z 24.11.2003 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1624 ze zm.). Zmiana dotyczy m.in. wysokości grzywny za czyn oznaczony w tabeli jako:

art. 117 § 1 k.w. Niewykonywanie obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości lub niestosowanie się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych od 100 do 250.

Przed zmianą zapis w ww. rozporządzeniu był następujący:

art. 117 § 1 k.w. Niewykonywanie obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości – 100.

Zatem zmianie uległ opis czynu a przede wszystkim wysokość grzywny z poziomu 100, do „widełek” o zakresie od 100 do 250 zł.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że grzywny te mogą być nakładane m.in. przez straż gminną i straży miejską, będące jednostkami budżetowymi gminy. Posiadanie statusu jednostki budżetowej wiąże się także ze specyficznym systemem rozliczeń z budżetem gminy, o czym mowa w art. 11 FinPubU. Dla przypomnienia, z tej regulacji wynika, że – jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Podsumowując należy przyjąć że nowe stawki grzywny, które będą mogły być stosowane m.in. przez straż gminą i miejską mogą wpłynąć na zwiększone wpływy do budżetu gminy. Jednostki straży przekazują bowiem pobrane dochody na rachunek budżetu gminy, więc finalnie zmiana rozporządzenia (zmiana wysokości grzywny) może okazać się z korzyścią dla budżetu samorządowego. Rzecz jasna realny wymiar ekonomiczny ww. zmiany zależy od specyfiki jednostki, czy częstotliwości naruszeń i poziomu ich egzekwowania.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności