Została podpisana przez prezydenta ustawa zmieniająca ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, która zawiera nowe rozwiązania w zakresie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych. Jak wynika z uzasadnienia do tej ustawy grupą docelową nowych rozwiązań są podmioty należące do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzące rzeczywistą działalność gospodarczą i posiadające prostą strukturę udziałową. Ustawa przewiduje dwa alternatywne rozwiązania, tj. ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT) oraz specjalny fundusz inwestycyjny, umożliwiający szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych. Oba wskazane warianty mają charakter silnie proinwestycyjny i tym samym, wspierający wzrost gospodarczy. Przewidują zachęty podatkowe do pozostawiania w spółkach kapitału na rozwój i zwiększanie nakładów na środki trwałe

Z opodatkowania w formie ryczałtu oraz specjalnego funduszu inwestycyjnego będą mogli skorzystać podatnicy będący spółką z o.o. albo spółką akcyjną, których odpowiednio udziałowcami albo akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym, jeżeli spełnią określone w ustawie warunki dotyczące m. in.: limitu łącznych przychodów osiągniętych w poprzednim roku podatkowym oraz poziomu zatrudnienia.

Wybór opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych zgodnie z przepisami, tj. dodanym rozdziałem 6b do ustawy o CIT, może zostać dokonany począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31.12.2020 r.