Zmiany w organizacji administracji skarbowej to nie jedyna rewolucja, którą wprowadzają nowe przepisy. Zmienią się także zasady prowadzenia postępowania podatkowego oraz odwoływania od decyzji organów skarbowych. Na co powinni się przygotować przedsiębiorcy?

Od 1 marca przedsiębiorcy będą mieli mniej czasu na przygotowanie się do kontroli – organy KAS nie będą już musiały zawiadamiać przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli. Przedsiębiorca dowie się o tym z momentem wszczęcia postępowania kontrolnego – kiedy kontrolerzy wręczą mu upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Będzie to jednocześnie moment rozpoczęcia samej kontroli.

W ramach kontroli pracownicy KAS będą mogli żądać udostępnienia akt, ksiąg i dokumentów przedsiębiorcy, ale związanych z przedmiotem kontroli – w tym również za okres inny niż objęty kontrolą. Ponadto, trudniej będzie się przygotować przedsiębiorcy na dokonanie niektórych czynności kontrolnych. Zgodnie z nowymi przepisami, przesłuchanie świadka będzie się mogło odbyć bez przysługujących wcześniej 7 dni na przygotowanie się przez przedsiębiorcę.

To nie wszystko, bo na mocy nowych przepisów kontrole będą mogły być wszczynane jeszcze szybciej i łatwiej – w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że w firmie łamane są przepisy, kontrola będzie mogła zostać wszczęta po okazaniu przez kontrolera legitymacji służbowej.

Co z możliwością złożenia przez przedsiębiorcę korekty deklaracji? Według nowych przepisów przedsiębiorca będzie mógł to zrobić w ciągu 14 dni od doręczenia mu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Potem przedsiębiorca będzie mógł to zrobić w ciągu 14 dni od doręczenia mu wyników kontroli.

Kontrola powinna być zakończona bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w ciągu 3 miesięcy od jej rozpoczęcia. W wyjątkowych sytuacjach kontrola może zostać przedłużona, ale o każdym takim przypadku trzeba pisemnie poinformować przedsiębiorcę, podając nowy termin zakończenia kontroli.

Zmienią się także zasady odwołań. Od 1 marca zasadą będzie rozpatrywanie odwołań przez ten sam organ, który wydał decyzję w pierwszej instancji.

Z dniem wejścia nowych przepisów jedynym organem upoważnionym do wydawania interpretacji podatkowych będzie dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej – do tej pory interpretacje mogli wydawać także dyrektorzy Izb Skarbowych.