Wydanie rozporządzenia w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego wynika ze zmian w ustawie o podatku akcyzowym wprowadzonych ustawą z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520), którą zaczną obowiązywać 1.11.2019 r. Znowelizowana AkcyzaU jako warunek zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w odniesieniu do wyrobów akcyzowych innych niż wymienione w zał. nr 2 do AkcyzaU, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przemieszczanych na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego, w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego i objęcia procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wprowadza obowiązek składania zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym ww. wyrobów akcyzowych do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. A zatem konieczne jest określenie wzoru powyższego zgłoszenia, celem umożliwienia podmiotom wywiązywania się z ustawowego obowiązku jego składania. Przewidziano, że podmiotem zgłaszającym ma być podmiot, który prowadzi skład podatkowy.

Informacje zawarte w zgłoszeniu

Wzór zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego ma zawierać:

1) określenie rodzaju zgłoszenia (jednorazowe, zbiorcze za okres dzienny lub tygodniowy, ze wskazaniem okresu od dnia – do dnia, podając kolejno: rok, miesiąc, dzień);

2) cel złożenia zgłoszenia(złożenie zgłoszenia bądź jego korekta);

3) dane umożliwiające identyfikację zgłaszającego;

4) dane umożliwiające identyfikację nadawcy wyrobów akcyzowych;

5) przewidywane miejsce dostawy/dostaw;

6) datę dostawy/dostaw (rok-miesiąc-dzień);

7) numer i rodzaj zabezpieczenia akcyzowego (generalne, ryczałtowe);

8) kwotę zabezpieczenia akcyzowego;

9) adnotacje urzędu skarbowego o zabezpieczeniu;

10) dane dotyczące wyrobów akcyzowych przewidywanych do nabycia;

11) załączone dokumenty (np. dokumenty handlowe wyrobów akcyzowych).