Od 1 listopada ma wejść w życie wzór zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego

Wydanie rozporządzenia w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego wynika ze zmian w ustawie o podatku akcyzowym wprowadzonych ustawą z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520), którą zaczną obowiązywać 1.11.2019 r. Znowelizowana AkcyzaU jako warunek zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w odniesieniu do wyrobów akcyzowych innych niż wymienione w zał. nr 2 do AkcyzaU, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przemieszczanych na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego, w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego i objęcia procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wprowadza obowiązek składania zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym ww. wyrobów akcyzowych do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. A zatem konieczne jest określenie wzoru powyższego zgłoszenia, celem umożliwienia podmiotom wywiązywania się z ustawowego obowiązku jego składania. Przewidziano, że podmiotem zgłaszającym ma być podmiot, który prowadzi skład podatkowy.

Informacje zawarte w zgłoszeniu

Wzór zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego ma zawierać:

1) określenie rodzaju zgłoszenia (jednorazowe, zbiorcze za okres dzienny lub tygodniowy, ze wskazaniem okresu od dnia - do dnia, podając kolejno: rok, miesiąc, dzień);

2) cel złożenia zgłoszenia(złożenie zgłoszenia bądź jego korekta);

3) dane umożliwiające identyfikację zgłaszającego;

4) dane umożliwiające identyfikację nadawcy wyrobów akcyzowych;

5) przewidywane miejsce dostawy/dostaw;

6) datę dostawy/dostaw (rok-miesiąc-dzień);

7) numer i rodzaj zabezpieczenia akcyzowego (generalne, ryczałtowe);

8) kwotę zabezpieczenia akcyzowego;

9) adnotacje urzędu skarbowego o zabezpieczeniu;

10) dane dotyczące wyrobów akcyzowych przewidywanych do nabycia;

11) załączone dokumenty (np. dokumenty handlowe wyrobów akcyzowych).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności