Obowiązująca od 1 czerwca 2014 r. ustawa z 24.1.2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw pozbawiła funkcjonariuszy 100% chorobowego.

Obecnie, według nowych zasad, mundurowi otrzymają pełne uposażenie jedynie wówczas, gdy zwolnienie lekarskie zostało wystawione z powodu:

  • wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby,
  • choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby,
  • wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby,
  • choroby przypadającej w czasie ciąży,
  • poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów,
  • oddania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi lub z powodu badania lekarskiego dawców krwi.

Pełne uposażenie otrzymają również ci, którzy w dniu wejścia w życie znowelizowanych przepisów przebywają na zwolnieniu lekarskim. Dotychczasowe zasady będą ich obowiązywały do czasu upływu terminu określonego w zwolnieniu.

Nowelizacji przepisów dotyczących mundurowych od początku towarzyszyły emocje. Nowe przepisy podzieliły również Parlament, który mimo negatywnych rekomendacji zajmujących się nowelizacją komisji, finalnie uchwalił ustawę. Dlatego też Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów zapowiedział skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.

Źródło:

http://www.nszzp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4374:qsuperstacjaq-o-sprawie-l-4-sub&catid=1:aktualnoci-nszz-policjantow&Itemid=30