Od 1.9.2022 r. obowiązuje ZmKartaNauczU22. Wskazana ustawa przewiduje zmiany w różnych aktach prawnych. Ustawa zawiera również przepisy incydentalne. Do takich należy zaliczyć art. 23 ZmKartaNauczU22, gdzie postanowiono, że:

W roku 2022 część oświatowa subwencji ogólnej, o której mowa w art. 28 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 3, ulega zwiększeniu o kwotę 251 200 tys. zł ze środków rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na zmiany systemowe w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, w tym w finansowaniu zadań oświatowych.

Powyższa regulacja nawiązuje więc do art. 28 ust. 1 DochsamTerytU. Z tej regulacji wynika zaś m.in., że kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Warto zwrócić uwagę, że rezerwą części oświatowej subwencji ogólnej dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast podział rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej następuje nie później niż do dnia 30 listopada każdego roku. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Podsumowując, przepis dotyczy tylko jednego roku budżetowego – 2022. Pozytywne jest jednak to, że ustawodawca zdecydował się uruchomić rezerwę celową budżetu państwa z przeznaczeniem na zmiany systemowe w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, w tym w finansowaniu zadań oświatowych. Ma to szczególne znaczenie, w kontekście zwiększonych wydatków samorządów na zadania związane z edukacją dzieci pochodzenia ukraińskiego.