Cel nowego podatku

Głównym celem nowego podatku jest zwiększenie dochodów podatkowych budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie wydatków budżetowych wynikających z realizacji programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Rodzina 500 plus”, jako stanowiących jedno ze źródeł jego finansowania, oraz uzyskanie dodatkowych dochodów w celu wyrównania uszczerbku budżetowego, który powstaje w wyniku stosowania praktyk optymalizacyjnych dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych.

Nowy podatek wprowadziła ustawa z 6.7.2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (w dniu 8.7.2016 r. przekazana do podpisu Prezydentowi; dalej: ustawa).

Kto jest podatnikiem

Zgodnie z art. 4 ustawy, podatnikami są podmioty: osoby fizyczne, prawne, spółki cywilne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, dokonujące sprzedaży detalicznej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Ważne
Podatek nie obejmuje sprzedaży dokonywanej przez Internet.

Wyłączenia z podatku

Na podstawie art. 7 ustawy, nie będzie podlegać opodatkowaniu sprzedaż detaliczna:

1) energii elektrycznej, gazu ziemnego, ciepła, wody, dostarczanych przez sieci dystrybucyjne,

2) paliw stałych,

3) olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych oraz olejów opałowych,

4) leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, refundowanych lub finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych.

Wyłączona z podatku będzie także sprzedaż towarów zbywanych w ramach świadczenia usług gastronomicznych.

Podatek dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumentom, w lokalu przedsiębiorcy, a także poza nim, na podstawie zawartej umowy – art. 2 pkt 2 i 3 ustawy z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

Określenie przychodu i podstawy opodatkowania

Będą nim objęci przedsiębiorcy, których przychód ze sprzedaży, pomniejszony o należny podatek od towarów i usług, jest wyższy niż 17 000 000 zł miesięcznie.

Przychód ze sprzedaży detalicznej określony będzie na podstawie wielkości obrotu zaewidencjonowanego przy pomocy kas rejestrujących oraz obrotu niezaewidencjonowanego zgodnie ze zwolnieniem określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).

Moment powstania obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstanie w miesiącu, w którym przychód, pomniejszony o VAT, przekroczy 17 000 000 zł.

Podstawę opodatkowania podatkiem, zgodnie z art. 6 ustawy, stanowić będzie osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 000 000 zł, pomniejszona o VAT.

Stawki podatku wynoszą – art. 9 ustawy:

0,8% podstawy opodatkowania – w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 000 000 zł;

1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 000 000 zł – w części, w jakiej podstawa opodatkowania przekracza kwotę 170 000 000 zł.

Deklaracja podatkowa

Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji podatkowej o wysokości podatku, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego jej wypełnienia.

Deklarację trzeba będzie złożyć i wpłacić należny podatek, za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy, do urzędu skarbowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, w przypadku osoby fizycznej, właściwego ze względu na adres siedziby podatnika, w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Ważne
Zapłacony podatek będzie u przedsiębiorcy kosztem uzyskania przychodu.