Od 1.8.2016 r. zmiany poboru VAT w zakresie obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą

Nowe przepisy wprowadziła ustawa z 7.7.2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1052).

Cel ustawy

Uchwalone zmiany mają na celu przede wszystkim:

1) uniemożliwienie obchodzenia zabezpieczającej funkcji koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami z zagranicą (OPZ);

2) uszczelnić poboru VAT w zakresie obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą.

Nowe definicje

W wyniku zmiany wprowadzono definicje - art. 2 pkt 35 i 36 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.; dalej: VATU):

1) podmiotu prowadzącego skład podatkowy - przez którego rozumie się podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku akcyzowym oraz

2) zarejestrowanego odbiorcy - przez którego rozumie się podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku akcyzowym.

Zmianę w VATU wprowadza przepis art. 17a ustawy zmieniającej. Po zmianie nabycie paliw realizowane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z wykorzystaniem usług składu podatkowego lub zarejestrowanego odbiorcy - podmioty nabywające będą płatnikiem VAT należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT). Pobrany podatek będzie wpłacany na rachunek tego samego organu celnego, który jest właściwy w zakresie podatku akcyzowego od transakcji.

Ponadto, zmiana przewiduje w dodanym art. 103 ust. 5a-5d VATU wprowadzenie, analogicznego do konstrukcji przyjętej przy poborze VAT w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowych nabyć środków transportu, sposobu rozliczania nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw płynnych.

Moment powstania obowiązku podatkowego

Obowiązek zapłaty podatku z tytułu WNT paliw ma powstawać zasadniczo w terminie 5 dni od momentu wprowadzenia paliwa do kraju. Prawo do odliczenia z tytułu WNT będzie nadal powstawało w momencie wymagalności podatku należnego z tytułu WNT i będzie realizowane na zasadach określonych w art. 86 VATU.

Rozliczenie WNT paliw w deklaracji VAT

Jak uzasadniono w projekcie do zmiany VATU, podatnik w deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy dokona rozliczenia podatku należnego z tytułu WNT paliw (poz. 24 deklaracji VAT-7), zgodnie z terminem określonym w art. 86 VATU, równocześnie dokonując odliczenia podatku naliczonego z tego tytułu, przy spełnieniu ustawowych warunków (poz. 45 deklaracji VAT-7).

W tej samej deklaracji zostanie również uwzględniony wpłacony w danym okresie rozliczeniowym podatek należny (zaliczka na podatek w rozumieniu art. 206 dyrektywy 2006/112/WE) z tytułu WNT paliwa (poz. 38 deklaracji VAT-7, która zostanie zmodyfikowana na potrzeby nowej instytucji). Będzie on odpowiednio pomniejszał podatek należny do zapłaty lub powiększał kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu lub do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

(TK)
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności