Uzasadnienie wprowadzanych regulacji

Opracowanie nowego wzoru deklaracji wiąże się ze skutkami nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym i innych ustaw z 30.3.2021 r., która czeka obecnie na publikację w Dzienniku Ustaw. Jedna z przyjętych w niej zmian zakłada uszczelnienie systemu opodatkowania akcyzą samochodów osobowych (obecnie można sprowadzić z zagranicy samochód dostawczy bez akcyzy). Opodatkowanie akcyzą nowych czynności wiąże się z obowiązkiem złożenia przez podatników stosownej deklaracji. W tym celu trwają prace nad nowym wzorem deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych. Jak wynika z uzasadnienia do projektu, ze względu na szeroką materię zmian resort zdecydował o tym, że wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych będzie przedmiotem odrębnego rozporządzenia obejmującego jedynie samochody osobowe.

Projektowane zmiany

Projektowane rozporządzenie określa wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych – druk AKC-US. W porównaniu do obowiązującego wzoru deklaracji uproszczonej od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S) zaproponowano szereg zmian dostosowujących formularz do nowych regulacji oraz wyeliminowanie niektórych pól, które nie są używane.

Zestawienie zmian przedstawia poniższa tabela

POLE FORMULARZA

RODZAJ ZMIANY, UWAGI

Nagłówek

  • Zaproponowano usunięcie nieużywanego zwrotu: ,,WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM”,
  • wprowadzono informację odnośnie składania deklaracji w postaci elektronicznej w brzmieniu: Składanie w postaci elektronicznej: www.puesc.gov.pl

Pod nazwą deklaracji

Zaproponowano wprowadzenie pozycji ,,Numer formularza’’. Pozycja ta będzie miała zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy samochód osobowy będzie przedmiotem współwłasności więcej niż czterech osób, a deklaracja będzie składana w postaci papierowej. W takim przypadku podatnik powinien wskazać liczbę dodatkowych formularzy, które wypełnił, aby wykazać wszystkich współwłaścicieli auta

W części A. ,,WŁAŚCIWY ORGAN I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI’’

Dodano pozycję ,,Określenie przedmiotu opodatkowania’’. Podatnik będzie musiał wybrać pomiędzy:

– nabyciem wewnątrzwspólnotowym samochodu osobowego, o którym mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2 AkcyzU),

– zmianą konstrukcyjną zmieniającą rodzaj pojazdu na samochód osobowy, o której mowa w art. 100 ust. 1a pkt 1 AkcyzU,

– nabyciem lub posiadaniem samochodu osobowego, o których mowa w art. 100 ust. 1a pkt 2 AkcyzU.

Uwaga: powyższe przepisy odwołują się już do zmian wprowadzonych marcową nowelizacją podatku akcyzowego

W części B.1. ,,DANE IDENTYFIKACYJNE’’ w pozycji 9 ,,Status podatnika”

Doprecyzowano objaśnienia przy pkt 1 ,,współwłaściciel”.

Zmiany wprowadzone do ustawy w art. 106 ust. 3f AkcyzU nakładają obowiązek składania jednej deklaracji uproszczonej przez jednego ze współwłaścicieli w imieniu wszystkich współwłaścicieli, obejmującej całkowity podatek do zapłaty od samochodu osobowego będącego przedmiotem współwłasności

W części B.2. zrezygnowano z pola ,,Poczta’’

Pole dotychczas miało charakter nieobowiązkowy. Wobec elektronizacji danych pocztowych wystarczające jest wypełnienie pól ,,Miejscowość” i ,,Kod pocztowy”

Dodana została część B.3. ,,DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW BĘDĄCYCH WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI.

Zmiana ta wynika z faktu, że ustawa wprowadza obowiązek składania jednej deklaracji podatkowej w przypadku pojazdu we współwłasności. Dla potrzeb ewentualnej egzekucji administracyjnej konieczne jest wykazanie w deklaracji danych identyfikacyjnych pozostałych współwłaścicieli deklarowanych samochodów osobowych. Podatnik w pozycji nr 20 wskaże liczbę pozostałych współwłaścicieli.

W przypadku deklaracji składanych w postaci papierowej, zazwyczaj wystarczający będzie jeden formularz deklaracji AKC-US. Chyba, że liczba współwłaścicieli będzie większa niż cztery. Wtedy należy wypełnić kolejny formularz, wskazując jego numer i liczbę wszystkich składanych formularzy w pozycji nr 4. W kolejnych formularzach nie powtarza się danych z części C i D wpisanych w pierwszym formularzu.

W deklaracjach składanych w wersji elektronicznej współwłaściciele wykazani zostaną na jednym formularzu.

W części D. „OBLICZENIE WYSOKOŚCI PODATKU AKCYZOWEGO OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH” w kolumnie „Dane pojazdu” w pozycji „Tytuł zwolnienia”

  • Zaproponowano dodanie kolejnego tytuł zwolnienia oraz wprowadzenie objaśnienia nr 16 dla tytułu zwolnienia ,,pozostałe”,
  • w pozycji ,,Stan techniczny” – zastąpiono zwrot ,,z opinią biegłego/bez opinii biegłego” wyrażeniem ,,z opinią rzeczoznawcy/bez opinii rzeczoznawcy”

W części E

Wprowadzono oświadczenie podatnika, mające zastosowanie w przypadku deklaracji składanej dla samochodu osobowego będącego przedmiotem współwłasności

Projekt jest na etapie opiniowania.