Z dniem 1.7.2021 r. wejdzie w życie znowelizowana treść przepisu art. 6m ust. 3 CzystGmU. Regulacja ta jest wynikiem zmian wprowadzonych na mocy ustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320), która to ustawa porządkuje system doręczeń elektronicznych, obejmując wiele aktów prawnych.

Ogólnie rzecz ujmując zmiany dotyczą sposobu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Aktualnie treść ww. regulacji art. 6m ust. 3 CzystGmU stanowi, że:

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Organ, o którym mowa w ust. 1, lub elektroniczna skrzynka podawcza systemu teleinformatycznego urzędu gminy potwierdza, w formie dokumentu elektronicznego, złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z kolei, po nowelizacji, ww. regulacja uzyska brzmienie następujące:

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być wysłane na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320).

Z kolei, we wspomnianym art. 2 pkt 1 DorElektrU (do którego nastąpiło odesłanie) postanowiono, że:

1) adres do doręczeń elektronicznych – adres elektroniczny, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), podmiotu korzystającego z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej albo z kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, umożliwiający jednoznaczną identyfikację nadawcy lub adresata danych przesyłanych w ramach tych usług;

(…).

W kontekście powyższego warto dodać, że wskazana DorElektrU stwarza m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego wiele nowych powinności. Świadczy o tym chociażby art. 8 DorElektrU, z którego wynika, że podmiot publiczny jest obowiązany do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych, powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Podsumowując należy zauważyć, że ustawodawca zmierza do wprowadzenia ujednoliconych zasad dotyczących składania różnych pism z wykorzystaniem doręczenia elektronicznego. Ma to także znaczenie w kontekście składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wskazane zmiany są istotne z punktu widzenia gmin, które przecież obsługują cały system gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym są adresatami ww. deklaracji na odpady. W tych okolicznościach gminy winny już teraz podjąć niezbędne działania aby dostosować własne systemy do wymogów nowych regulacji. Należy przy tym dodać, że nowe regulacje mogą mieć bardzo istotne znaczenie, co jest podyktowane aktualną sytuacją epidemiczną. Większość zadań jednostki samorządowe wykonują z udziałem elektronicznych form przekazu informacji. W tych okolicznościach należy się spodziewać, że również mieszkańcy gmin będą częściej decydowali się na wysyłanie wspomnianych deklaracji na odpady komunalne z wykorzystaniem nowych rozwiązań, czyli za pomocą doręczenia elektronicznego, o którym mowa w ww. art. 6m ust. 3 CzystGmU.