Zmiany wynikają z ustawy z 10.9.2015 o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649 ze zm.), które wprowadziły m.in. przepisy dotyczące udzielania pełnomocnictw ogólnych.

Ważne
Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości podatkowych lub organów kontroli skarbowej.

Należy mieć na względzie to, że niektóre czynności są zarezerwowane dla podmiotów profesjonalnych (tj. radców prawnych, doradców podatkowych). Wówczas pełnomocnik mający pełnomocnictwo ogólne aby dokonać tych czynności musi być jednocześnie podmiotem profesjonalnym. Jednak w ramach czynności, które nie są zarezerwowane dla podmiotu profesjonalnego ww. pełnomocnictwo ogólne może być udzielone przez mocodawcę np. głównej księgowej.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z 21.6.2016 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa (Dz.U. 2016 r. poz. 916) określono wzory:

PPO-1 – Pełnomocnictwo ogólne i

OPO-1 – Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa, obejmujący dane identyfikujące mocodawcę i pełnomocnictwa ogólnego.

Wzory te obowiązują od 1.7.2016 r. i na tych wzorach mocodawca może zgłosić udzielone pełnomocnictwo ogólne bądź też je zmienić, odwołać lub wypowiedzieć.

(TK)