Od 1.6.2017 r. zmiany w KRS dotyczące cudzoziemców

Obowiązek składania oświadczenia w sprawie obywatelstwa przy zakupie udziałów lub akcji w spółce, która posiada nieruchomości w Polsce wprowadza art. 4 ustawy z 2.12.2016 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2175), dalej ustawa zmieniająca.

Miejsce oświadczenia

Oświadczenie będzie częścią wniosku o wpis (lub jego zmianę) do rejestru przedsiębiorców obejmującego nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków w spółce handlowej, która jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej na terytorium Polski. Ma się też znaleźć w dokumentach o zmianach wspólników spółki składanych do akt rejestrowych w trybie art. 9 ust. 2 ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 700). Tak stanowi dodany do tego aktu prawnego przez art. 4 ustawy zmieniającej art. 19c ust. 1.

Definicja cudzoziemca

Konieczność złożenia oświadczenia będzie spoczywała na tych, którzy są objęci terminem „cudzoziemiec” zdefiniowanym w art. 1 ust. 2 ustawy z 24.3.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1061 ze zm.). Chodzi zatem o:

1) osobę fizyczną nieposiadającą obywatelstwa polskiego,

2) osobę prawną mającą siedzibę za granicą,

3) nieposiadającą osobowości prawnej spółkę osób wymienionych w pkt 1 lub 2, mającą siedzibę za granicą, utworzoną zgodnie z ustawodawstwem państw obcych,

4) osobę prawną i spółkę handlową nieposiadającą osobowości prawnej, która ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w poprzednich punktach.

Status wobec nieruchomości

Spełniający warunki definicji cudzoziemca będzie zobligowany także do zamieszczenia we wniosku do rejestru przedsiębiorców jeszcze jednego oświadczenia. Tym razem o tym, czy jest właścicielem, czy użytkownikiem wieczystym nieruchomości zlokalizowanej w Polsce.

Nowe zdarzenia

Składanie oświadczeń nie będzie dotyczyło tych cudzoziemców, którzy w rejestrze przedsiębiorców już figurują. Chyba że będą modyfikować zapisy. Wynika to z art. 6 ustawy zmieniającej, który przewiduje, że obowiązki wprowadzane jej regulacjami stosuje się wobec zdarzeń, które wystąpią po jej wejściu w życie. Czyli w odniesieniu do oświadczeń od 1.6.2017 r. (art. 8 ustawy zmieniającej).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności